STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Fulfulde":

Home -- Fulfulde -- Perform a PLAY -- 147 (Nothing is too hard for God 2)

Previous Piece -- Next Piece

DRAMAS -- perform them for other children!
Plays for children to perform

147. Huunde alaa ko sattani Alla 2


Hinaa ko gasata! Gasataa few! Annabi Ibraahiima heåuno ngon miijo.

Fii honɗun? Hari o wonii nayeejo kanko e sonnaajo makko on. Ko neeåunoo buy Alla no fodunoo åe geɗal. Kono jiidagol e duuåi 89 maa ɗun wonugol baabaajo e duuåi 99, hee, ɗun wonaa ko laatotoo dey.

Hara Alla yejjitiino ɗun?

Hari annabi Ibraahiima no darii ka dambugal suudu makko bagi. Hari ko tumbere ñalorma, ka fewndo nguleendi woodi fota. Tawi o heåii hoååe åe o habbanooki. Yimåe tato. Annabi Ibraahiima jiccanii åe. Hara o faamii wondema Alla tigi no tawaa e åen yimåe tato?

Ibraahiima : "Jom an, wota a feýýu ka an. Wonee ka an ɗoo. Mi åannanay on ndiyan ko semboɗon. Jooɗee ka ɗowdi. Mi moýýinanay on nafakka."

Gorko : "Warru wano wiiruɗaa non."

Annabi Ibraahiima yahi tinna tawi yumma Sarata, hari on no ka suudu bagi. O juɗi bireedi, jiyaaɗo on hirsi ñale latiinge, annabi Ibraahiima åannani åe nafakka mo yimåe hoɗuåe åen e cuuɗi bagi ka wulaa moýýinta, åe fuɗɗorii kettungol e miraaɗan kencan.

Gorko : "Ko honto Saarata woni?"

Ibraahiima : "Himo ka nder suudu bagi ɗoo."

Gorko : "Miɗo yeetaade on goonga. E nder hitaande, mi artoyay ɗoo, onsay Saarata heåay åiɗɗo gorko."

(Jaleeɗe)

Yumma Saarata jali. O heɗii ko åe yewtata kon åaawo maååe. O wi’i ka nder åernde makko, ɗun hinaa ko gasata. Mi nawyii fota jooni.

Gorko : "E ko fii honɗun Saarata jalani e himo wi’a hara mi waaway heåude åiɗɗo? Hara hino woodi ko sattani fota Alla? E nder hitaande, Saarata heåay åiɗɗo gorko."

Hara hino woodi ko Alla waawataa waɗude? Alla fodii Ibraahiima åiɗɗo gorko laabiiji sappo. E nga’al ɗoo, hari huunde nde woowaa no saatii.

Hawa Alla kan : "Ibraahiima, tiggito ndaaraa kammu ngun, limaa koode ɗen si hiɗa waawi limude ɗe. Ko nii zurriya maa on ɗuuɗiroyta."

Annabi Ibraahiima waawataano limude koode ɗen, kono himo hoolii Alla. Nguu kammu yaajungu heewungu koode hollii mo ko haa honto Alla hatti e mawnude. Hara hino woodi ko sattani Alla? Hay huunde!

Miijitee, fewndo ko Ibraahiima heåi duuåi 100, o wonti baaba, sona makko Saarata wonti neene e duuåi 90.

(Hito boobo wonɗo e jalude) Hiåe weeåitude åiɗɗo maååe on, on mo åe habbii gila ko neeåi, ko Issaagha woni ko o innaa.

Fii makko kanko Alla, huunde ko sattani mo alaa. Himo mawni åuri ko miijotoɗaa kon. Eto no limira koode ɗen, onsay a anday ko haa honto Alla woni mawɗo.


Yewtooåe : Fillitotooɗo, Ibraahiima, gorko, hawa Alla kan

© Copyright : CEF Allemagne

www.WoL-Children.net

Page last modified on December 14, 2021, at 10:37 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)