STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Fulfulde":

Home -- Fulfulde -- Perform a PLAY -- 148 (The hardest test 3)

Previous Piece -- Next Piece

DRAMAS -- perform them for other children!
Plays for children to perform

148. Fii ndarto åurngo e sattude ngon 3


Hara miɗo jogii goonga? Wonaa non woniri nde goɗɗo no waɗa ndartal sattugal ka duɗal, haray hino åuran-maa wonugol ka suudu nden ñannde.

Hinaa non wonirannoo annabi Ibraahiima. O immii bimbi law. Wonaa dartal matematikal maa anndal woni ko habbinoo mo. Ko Alla woni ndarndii gomɗinal makko ngal.

Hawa Alla kan : "Ibraahiima!"

Ibraahiima : "Naamu! E hino lan."

Hawa Alla kan : "Ýettu åiɗɗo maa bajjo on, on mo yiɗuɗaa, ɗun ko Issaaqa, yahaa e ndii leydi Moriyaa, ittoyaa mo ɗon sadaka sunneteeɗo, e hoore ngoo fello wongo e pelle ɗe mi holloyay maa ɗen."

On mo tawata o anndaa Alla e mo yiɗaa kadi Alla, o sikkay wonde Alla ko huññuɗo. Ibraahiima miijanooki ko boni e hoore on wonɗo mo ndarndaade.

Kitaabul-Muggadasi on no wi’ude en wondema : Ibraahiima immo bimbi law, o haååi mbabba makko mban. O fecci leɗɗe fii sadaka on, o ýetti kurkaaduuåe makko ɗiɗo ko ɗowta mo wondude e Issaaqa åiɗɗo makko on.

Åe seppi ko timmata kilomeeterji 120. Hari ko laawol woɗɗungol. Hiåe waawunoo yiltitaade soono wo le e hoore laawol.

Åay balɗe tati feýýii, Ibraahiima haynii fello ngon. O fewti kurkaaduuåe makko åen.

Ibraahiima : "Luttidee ɗoo e mbabba mban haa min e kun paykun men yaha too, men rewoya Alla. Ontuma men arta, men tawta on ɗoo."

Hara on nanii ɗun? Ibraahiima maaki : Men artoyay. Himo gomɗini no tiiɗiri wonde Alla jonnitay Issaaqa ngurndan ɗan.

Paykun kun rondii leɗɗe ɗen, baabaajo on kañun ýetti yiite ngen e laåi kin. Åe yaadi kamåe ɗiɗo.

lssaaqa : "Baaba en!"

Ibraahiima : "Naamu boobo an."

lssaaqa : "E hino yiite ngen e leɗɗe ɗen, kono ko honto no baalii sunna ngin woni?"

Ibraahiima : "En accay ɗun ɗon e juuɗe Alla. Boobo an, Allaahu on tigi ndaaray fii ngii baalii sunna."

Fewndo ko åe hewti e nden nokkuure nde Allaahu on hollunoo åe, Ibraahiima moýýini layyorde nden, o fawi ɗon falimaaje ɗen, o haååi Issaaqa åiɗɗo makko on, o wallini ka hoore layyorde, ka hoore falimaaje. Onsay o ýetti laåi kin.

Malaa’ikaajo : "Ibraahiima! Ibraahiima!"

Ibraahiima : "Naamu! E hino lan."

Malaa’ikaajo : "Wota a waɗu paykun maa kun hay huunde. Ko fii jooni mi tawii hiɗa yiɗi Alla åuri ko yiɗuɗaa kon åiɗɗo maa bajjo on."

Ibraahiima feýýinii ndartal åurngal e sattude ngal.

Duuåi ɗuuɗuɗi ko neeåi, e nokkuure wonude e kiloometerji teemedere e ndee nokkuure wi’eteende Moriyaa, leggal altindiraangal ngal feŋano ɗun ko ka Alla ittunoo ɗon Åiɗɗo makko on sadaka, on ko annabi Iisaa fii no waawiren wontirde fayåe makko åen si tawii hiɗen gomɗini e innde makko nden. Hara hiɗa faalaa torodude e an e oo saa’i ɗoo?

"Iisaa Jom an, miɗo gomɗiniri maa wano annabi Ibraahiima gomɗinirnoo non. Ko honɗun heåata on aaden marɗo sugu ngal gomɗinal?"


Yewtooåe : Fillitotooɗo, Ibraahiima, hawa Alla kan, Issaaqa, malaa’ikaajo

© Copyright : CEF Allemagne

www.WoL-Children.net

Page last modified on December 14, 2021, at 10:38 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)