STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a P8LAY -- 148 (The hardest test 3)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

148. Ang labing malisod nga pagsulay 3


Husto ba ko? Sa dihang ikaw makasinati sa malisod nga pagsulay, ikaw mas gusto pa magpabilin sa higdaanan nianang adlawa.

Kini lahi kang Abraham. Siya sayo kaayo mibangon. Siya wala sulayi sa math o sa seyensya. Ang Ginoo nagsulay sa iyang pagtuo.

Tingog sa Dios: “Abraham!”

Abraham: “Ania ako.”

Tingog sa Dios: “Dad-a si Isaac, ang imong bugtong anak nga imong gihigugma, ug lakaw ngadto sa yuta sa Moriah. Ihalad siya didto sa bukid, Ako magtudlo kanimo kon asa.”

Si bisan kinsa ang wala makaila sa Ginoo ni mahigugma Kaniya mahimong maghunahuna nga ang Ginoo mabangis. Si Abraham wala maghunahuna ug daotan mahitungod sa Usa kinsa nagsulay kaniya.

Ang Bibliya nagsulti kanato sa yano: Si Abraham sayo mibangon ug gimontorahan ang iyang asno. Iyang gipikas ang kahoy alang sa halad, ug nagkuhag duha ka mga alagad uban kaniya ingon man usab ang iyang anak, si Isaac. Sila naglakaw hapit setentaysingko ka mga milya. Kini mao ang taas nga dalan, usa diin sila mahimong lang motuyok sa palibot sa bisan unsang oras.

Human sa tulo ka adaw, si Abraham nakakita sa bukid. Siya milingi sa iyang mga alagad.

Abraham: “Pabilin dinhi uban sa asno. Ako ug ang akong anak nga lalaki moadto aron sa pagsimba sa Ginoo. Human niana kami mobalik.”

Nakadungog kamo niana? Si Abraham miingon. Kami mobalik pag-usab. Lig-on ang iyang pagtuo nga ang Ginoo magbanhaw kang Isaac.

Ang kahoy gipas-an sa anak, ang amahan nagpas-an sa panudlanan uban sa nagbaga nga mga uling ingon man usab ang kutsilyo. Ug sila nag-uban paglakaw.

Isaac: “Amahan!”

Abraham: “Oo, anak ko.”

Isaac: “Ang kahoy ug ang kalayo nia nato, apan asa ang karnero alang sa halad sinunog?”

Abraham: “Atong isalig kana sa Ginoo. Ang halad Siya ang maghatag, anak ko.”

Sa dihang sila nakaabot sa dapit nga gipakita sa Ginoo kanila, si Abraham nagtukod ug halaran ug gihan-ay ang mga kahoy niini. Iyang gigapos ang iyang anak ug gipahigda sa halaran ibabaw sa kahoy. Unya iyang gikuha ang kutsilyo.

Anghel: “Abraham! Abraham!”

Abraham: “Ania ako.”

Anghel: “Ayaw pasakiti ang imong anak. Karon Ako nakakita nga ikaw nahigugma sa Ginoo labaw pa kay sa gugma sa imong bugtong anak.”

Ang labing malisod nga pagsulay napasaran ni Abraham.

Pipila ka gatos ka yarda gikan sa Moriah nagbarog ang krus daghang katuigan ang milabay diin ang Ginoo naghalad sa Iyang bugtong Anak, si Hesus, aron kita mahimong Iyang mga anak kon kita motuo diha Kaniya. Gusto ka ba nga mag-ampo uban kanako karon?

“Ginoong Hesus, Ako mituo kanimo sama sa gihimo ni Abraham. Unsa ang mahimong mahitabo ngadto sa usa ka tawo nga adunay samang pagtuo?!”


Mga Tawo: Tigsaysay, Abraham, tingog sa Dios, Isaac, anghel

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 30, 2017, at 09:08 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)