STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Fulfulde":

Home -- Fulfulde -- Perform a PLAY -- 119 (Dani fell 3)

Previous Piece -- Next Piece

DRAMAS -- perform them for other children!
Plays for children to perform

119. Fii yanal Daana ngal 3


Patiraawo on ndaari montor on ka kuri. Daana no haanunoo wonude ka suudu. O tororii doy fewndo ko Hannatu e ben mun en ýawi ka fello fii ɗaååitugol mo.

Baabiraawo : "Daana! Daana, hara hiɗa nanude hito amen?"

Hannatu : "Baaba, Likaasi pellet no anndi fii kon ko waɗi. Mi dogay tinna, mi lanndoo mo."

Hannatu, dogi ka suudu kawtal makko, onsay o yahi ka foron fonye on woni ɗon. O ýawiri doy ka åorɗi wa si ko ñaari wadaaru woni e ýawude, o piitii e Likaasi, on no wulla.

Hannatu : "Ko honto Daana woni? E ko honɗun o waɗi mo?"

Likaasi : "Mi anndaa ko honto o woni. Hinaa kanko bonni."

Hannatu : "A anndaa fii makko e ka o woni? Yeeto lan ka o woni si wonaa ɗun mi nodday poliisiiåe åen."

Likaasi : "Daana maayii."

Yeeso Hannatu ngon rawniri no hulåinori. Onsay o dogi haa ka Likaasi, ardiiɗo mo on haa ka ngayka ka Daana yani ɗon. Baabaajo on tippii ka nder ngayka e fee huutorgol åoggol. Himo waalii e sera hayre, o yiiti Daana tawi koyngal makko ngal åoylike no kaaniri.

Baabiraawo : "Daana no wuuri! O yanaali ka ley caangol."

Hannatu ndaari ben makko no ýawida e Daana, o danduno hay ñaariwun kun.

Alla hisinii ngurndan Daana ɗan. Kono ɗun e tawde labutaani on dankike mo moýýa, hari bee o huutora tuggordu.

Hannatu : "Likaasi bonnii!"

Hari Hannatu no mari goonga? Himo añunoo Likaasi, o åurti yoomude. Ka nder åernde makko, hari o alaa faamude ko ben makko jangannoo mo kon fow jemma. Hari hittaa e makko ko wi’etee annabi Iisaa no yiɗi aduna on e o yaafanto en ngayngu men ngun.

Yaafagol? O’oowoye, himo faalaa yottaade.

Ñannde goo, Hannatu yiitii puccu lessaandu no labiraa fota ka suudu kawtal. Hari kanko Hannatu ko o åurnoo yiɗude yi’ugol ko hoýýundu ndun e kolce ɗen. Åe lesi ndu moýýa.

Hannatu : "Mi sikkaano wondema Likaasi no waawi moýýingol sugu ɗun. Pellet himmo faalaa hendaade mbuuñaa arano on ka foolotiro lekkol. Kono mi jaåataa ɗun laatoo."

(Hito ko leggal ngal yanata kon ka leydi, muncoo ka koyɗe)

O bantii mo, o piiti golle makko ɗen ka leydi, o yaaåi, wonti pecce pecce. Hakkee ko ngayngu wonunoo ka åernde makko, tawi bee hibba ɗon e ɗon.

Hannatu no anndi wonde bonki makko kin no kaani, kono himo miijoo wonde : Liksaasi no åuri lan bonde. O multiri no gooto anndiraa.

Taariika hikkotooɗo on yewtoyay en ko feýýunoo kon åawto mun.


Yewtooåe : Fillitotooɗo, baaba, Hannatu, Likaasi

© Copyright : CEF Allemagne

www.WoL-Children.net

Page last modified on December 10, 2021, at 03:36 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)