STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Fulfulde":

Home -- Fulfulde -- Perform a PLAY -- 120 (The newcomer 4)

Previous Piece -- Next Piece

DRAMAS -- perform them for other children!
Plays for children to perform

120. Keso on arii 4


Likaasi ŋalɗi fota. Åe fusani mo ko åuri moýýude e nder ko o lesi kon fow. Jooni, o waawaa han kadi hendaade mbuuñaa on. Likaasi no faalaa åanginannde åeya wonde hiåe waawi huuwude ko moýýi. Jooni non golle makko ɗen bonnaama.

Likaasi sogitii Annatu. Kono o jogaaki seedee e hoore makko.

Jonni himo ýawa soono kala pelle wonɗe ka binnde suudu makko e leydi Swiisi ndin. O jooɗii kanko tun e jullere leggal, himo lesa goɗɗun labina.

Gorko : "Hiɗa waawi lesude moýýa, yo paykun an."

O ŋalɗi, kanko Likaasi o ndaari takko makko. No gasa hara ko aaden nayeejo wuuruɗo on kañun tun ka togooru makko. E nder saare nden, yimåe åen fow no yewta e nder gunndoo fii makko. Kono ko gite makko wonduɗe ɗen e giggol woni sabu yo Likaasi hoolo mo.

Gorko : "Aru, yaaden mi holla maa piiji ɗi mi lesi ɗin."

(Hito baafal ngal ko siikata kon)

Likaasi : "Hino labaa! A waɗii ɗi koy natoy ɗoo fow?"

Gorko : "Ñannde goo, an kadi a waaway lesirgol nii. No gasa ka lesanaa weldiɗɗo maaɗa on."

Likaasi : "Mi alaa weldiɗɗo."

Gorko : "Awa hiɗa humpini fota dey. Hara hiɗa falaa sifanaade lan fii satteende maa nden?"

Likaasi : "Danny ko jukkuɗo. Yimåe åen fow no miijii wonde mi duñiimo ka nder ngayka. Fow no añin-mi. Annatu kanko kadi o yiɗaa lan. Himo mettan mi."

Gorko : "En fow en huuwii piiji bonɗi ka nder ngurndan men, hay min. Hari miɗo ñawlii ñaamaade teddude sabaneede beere nden e fijidaaruuji ɗin. Mi waɗaa joge fewndo ko mi wonnoo wujjude e banki. Hari hakkile an ɗen hattii."

Likaasi : "Hiɗa wulɗaa men kaa?"

Gorko : "Soono kala miɗo weddii. Kono åay mi yaltii ka kaso, mi fuɗɗii ngurndan kesan hakkunde an e annabi Iisaa."

Likaasi : "Hara hiɗa mari hiååiiåe?"

Gorko : "Åeyngu an wuuraa. Åiååe an åen ɗiɗo kadi no sikka mi maayiino. Goɗɗo on ko yeeyoowo, oya on ko doftooruujo ka sirirjii nantuɗo innde. O wallitike yimåe buy no åe immora. Fewndo ɗoo himo ka suudu lanɗo saare nden."

Miijooji e piiji buy rewi e hakkile Likaasi ɗen. Hara hiɗa anndi ko fii honɗun o miijitii? Nayeejo on fawi juuɗe makko ɗen ka baalaaje suka on no newori.

Gorko : "Likaasi, a hooli lan si holluɗaa lan satteende maa nden. A faalaaka yewtidude kadi e Iisaa Joomi on fii ngayngu maa ngun, toroɗaa mo yo o fewnane piiji ɗin fow ka nder ngurndan maa?"

Likaasi, hersaali fewndo ko gonɗi wonno e ilude ka yeeso makko. O torii Iisaa Joomiraaɗo on yo o yaafano mo. Åernde makko nden laååinaa e kala junuubu.

Hinaa ko satti. Ɗun non wonande kanko Likaasi, kono wonande ma an kadi.

E kanko Annatu non? En nanoyay åuri nii fii makko ka yewtere hikkotoonde.


Yewtooåe : Fillitotooɗo, Likaasi, gorko

© Copyright : CEF Allemagne

www.WoL-Children.net

Page last modified on December 13, 2021, at 01:22 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)