STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Fulfulde":

Home -- Fulfulde -- Perform a PLAY -- 085 (The fiery oven miracle 3)

Previous Piece -- Next Piece

DRAMAS -- perform them for other children!
Plays for children to perform

85. Fii yiite ooyunge ngen 3


Sanamuuru moolanaandu ndun lannitaa. Sogone jeenay (meteraaji 3) yanji ndin e sogone 100 (meteraaji 30) tooweendi ndin. Ndu waawataa suuɗaade!

Nelal lanɗo on : "Heɗitee! Yamiroore lanɗo on nden ko fii yimåe åen fow. Nde nanuɗon gallol ngol woo, haray hiɗon haani sujjude, rewon sanamuuru moýýiniraandu ndun kaŋŋe ndu lanɗo wi’eteeɗo on Nabukajanasaaru jonniɗi ndun. Kono on mo sujjanaali ndu, rewi ndu woo, o bugete ka nder yiite ooyunge ngen."

Hay huunde landetaake : Fow aray ka hite mayru. Doy doy, hari yimåe tato no darii takko mayru. Hari åe weltaaki fota fii caatal ngal. Duuåi buy feýýii gila ko åe waɗaa e joge åe egginaa ka leydi maååe Israa’iila fii addegol Baabilon ɗoo. Åe jogaaki jooni suudu maååe ndun, kono gomɗinal maååe ngal e Alla dillaali.

E hiåe anndi wonde yamiroore lanɗo on diwii keerol ngol. Rewugol sanamu – waawaa wonde!

(Hito gallol ngol) Fow no sujjude, rewa sanamuuru ndun.

Si wonaa weldiååe åen tato. Åe wattani yili e maååe.

Tooñoowo on : "Ko an yo Lanɗo, on yamirii yo yimåe åen fow sujjan sanamuuru moýýiniraadu ndun kaŋŋe. Yahuudiyankeeåe tato ɗoftaaki yamirooje maa ɗen."

Lanɗo on : "Honɗun? Åe alaa ɗoftaade yamirooje an ɗen. Addanee lan åe ɗoo kisan."

(Yiååe Danu’iila åen tato addaa ka lanɗo on)

Lanɗo on : "Hara ko goonga on sujjantaa sanamuuru moýýiniraadu ndun kaŋŋe? Miɗo accande on nde wootere. Si on salike kadi, on bugoyte kisan ka nder yiite sunnoowee. Awa hita on miijoo dey hay nde wootere wonde Alla mon on danday on."

Ko honɗun åuran-maa hittude e oo saa’i ɗoo? Ko ngurndan maa ɗan kaa ko wonugol sella finde e Alla? Weldiååe åen tato miijitaaki ko juuti fii ko åe jaabotoo kon.

Giɗo Danu’iila on : "Si hawrii Alla amen on no yiɗi, himo waawi dandugol men yiite sunnoowe ngen. Kono si o waɗaali ɗun kadi, haray men luttay wonude sella findeeåe. Men sujjantaa few nduu nanndollaaru."

Åen yimåe no rewude Alla åuri fow. Nabukajanasaaru monii fota.

Lanɗo on : "Ooyinee åuri ɗun yiite ngen laabi jeeɗiɗi, bugoɗon åe e magge."

Onsay åe bugaa ka nder yiite e nder yiite ooyuge ngen. Hakkee ko nge wuli tawi suufaaåe åen buginooåe åen e magge maayii sabu nguleendi ndin.

Lanɗo on ndaari nder yiite ngen.

Lanɗo on : "Miɗo sutii yimåe nayo ka nder yiite, goddo e maååe no nanndita e Alla."

Lanɗo on udditi baafal yiite ooyuge ngen.

Lanɗo on : "Yaltee, yo jiyaaåe Alla Jom Åural on!"

Hoore åe sumaali, åe yalti. Hay cukulun sumaali, hari lunndi yiite ngen alaa ka hoore conci maååe. Alla dandii åe yiite ngen.

Hara hiɗa anndi on Alla waɗoowo sugu ɗin kaawakeeji on? Wonu sella findeejo soono woo e ɗi fow.


Yewtooåe : Fillitotooɗo, Mo lanɗo on immini on, tooñoowo on, Lanɗo on, giɗo Danu’iila on

© Copyright : CEF Allemagne

www.WoL-Children.net

Page last modified on December 10, 2021, at 10:26 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)