STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a PLAY -- 085 (The fiery oven miracle 3)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

85. Ang milagro sa nagkalayong hudno 3


Ang dako nga estatuwa nahuman na. Siyam ka feet ang gilapdon ug usa ka gatos ka feet ang gitas-on. Walay usa nga mahimong mosipyat niini!

Mensahero sa Hari: “Paminaw! Ang sugo sa Hari alang sa tanan. Sa dihang kamo makadungog sa tukar sa musika, unya kamo mohapa ug mosimba sa bulawan nga larawan nga gipabrog ni Haring Nabucodonosor. Apan si bisan kinsa nga dili mohapa ug mosimba kini igatambog ngadto sa taliwala sa nagdilaab nga hudno sa kalayo.”

Walay pangutana: Ang matag-usa buot moadto sa pagpahiningod. Sa hilom, ang tulo nagtindog didto sa kilid. Sila wala nalipay mahitungod niining imbitasyon. Daghang mga katuigan ang milabay, sila nadakpan ug gikuha gikan sa ilang balay didto sa Israel. Sila nawad-an sa ilang balay, apan sila wala kawad-i sa ilang pagtuo diha sa Dios.

Un sila nasayod nga ang sugo sa Hari milapas na. Pagsimba sa usa ka dios-dios-dili gayud.

(tingog sa musika) Ang matag-usa mihapa ug misimba sa estatwa.

Gawas niining tulo ka mga higala. Kini nagdani og pagtagad.

Magsusumbong: “Hari, ikaw nagsugo nga ang matag-usa kinahanglan mosimba sa bulawan nga estatwa. Tulo ka mga Judio wala motuman kanimo.”

Hari: “Unsa? Sila wala motuman sa akong sugo? Dad-a sila nganhi kanako karon dayon.”

(Ang mga higala ni Daniel gidala ngadto sa hari)

Hari: “Tinuod ba kini nga kamo wala moyukbo ngadto sa bulawan nga larawan? Hatagan ko kamo sa usa pa ka higayon. Kon kamo sa gihapon magdumili, kamo mahimong itambog ngadto sa nagdilaab nga hudno. Ayaw paghunahuna alang sa usa ka higayon nga ang inyong Dios mahimong moluwas unya kaninyo.”

Unsay labaw pang mahinungdanon alang kaninyo niining higayona? Ang inyong kinabuhi o pagkamatinud-anon ngadto sa Dios? Ang tulo ka mga higala wala maghunahuna og taas mahitungod a ilang tubag.

Higala ni Daniel: “Kon gusto sa among Dios, Siya makahimo gayod sa pagluwas kanato gikan sa nagdilaad nga hudno. Apan bisan kon siya dili, kita magpabilin nga matidnud-anon ngadto Kaniya. Dili kita moyukbo ngado sa usa ka dios-dios.”

Kining mga tawhana nahigugma sa Dios labaw pa kay sa bisan unsang butang. Napungot si Nabucodonosor.

Hari: “Pil-ag kapito ang kainiton sa hudno ug itambog sila ngadto sa kalayo.”

Sila gitambog ngadto sa nagdilaab nga hudno. Kini init kaayo nga ang mga sundalo nga nagtambog kanila nangamatay pinaagi sa kainit.

Ang Hari mitutok ngadto as kalayo.

Hari: “Upat ka tawo ang akong nakita nga naglakaw-lakaw palibot sa kalayo. Usa kanila adunay panagway sa usa ka Dios.”

Ang Hari nag-abli sa pultahan sa hudno.

Hari: “Gawas, kamo mga alagad sa Labing Gamhanan nga Dios!”

Ang mga tawo migawas nga wala masunog. Walay buhok nga misilaub, ni adunay baho sa kalayo sa ilang mga bisti. Ang Dios nagluwas gayod kanila gikan sa kalayo.

Nakaila ba kamo niining Dios kinsa makahimo sa maong mga milagro? Pagpabilin nga matinud-anon kanunay ngadto Kaniya, ug bisan asa.


Mga tawo: Tigsaysay, mensahero sa Hari, magsusumbong, Hari, higala ni Daniel

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 29, 2017, at 11:03 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)