STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Fulfulde":

Home -- Fulfulde -- Perform a PLAY -- 065 (Missing for three days)

Previous Piece -- Next Piece

DRAMAS -- perform them for other children!
Plays for children to perform

65. O yi’aaka e nder balɗe tati


(Hito yaahooåe åen ka laawol)

Seteejo 1 : "Mi waawataa yejjitude nden juldeere ko yaawi tinna."

Seteejo 2 : "Hari hino laabaa fota."

Seteejo 1 : "Men heåii moýýere, meɗen mari Alla jattinoowo en on. Hitaande aroyooyre, mi yahoyay kadi Yerusalaam."

Mariyama : "Yo åuttu wonan on. Hara on yi’ii åiɗɗo amen on?"

Yuusufu : "O majjirii men. Ko mo duuåi sappoo e ɗiɗi."

Seteejo 2 : "No gasa hara o wontiri yeeso kanko e åeya yimåe hedditiiåe."

Mariyama e Yuusufu no ɗaååitude annabi Iisaa. Hari ko ardugol maååe aranun ɗun nii Yerusalaam. Fewndo ko åe yiltotoo, nde wootere tun o majjitorii åe.

Mariyama : "Yuusufu, miɗo aanan maa."

Yuusufu : "Meɗen faalaa yiltitaade, men ɗaååita mo ka nder saare."

Åe ɗaååiti hen fow åiɗɗo maååe mo duuåi 12 on. Hay gooto yi’aali annabi Iisaa. Ko balɗe tati feýýi, åe yiiti mo ka sakkitorun ka juulirde mawnde. Åe ŋalɗi tawtugol mo ka suudu Alla, e himo yewtida e jannooåe fii sariya on åen fii ko windii kon ka nder deftere. Hiåe ŋalɗi kadi fii ɗee lande ɗe o landootoo ɗen e jaabaaji ɗi o jaabotoo ɗin.

Mariyama : "Ko fii honɗun luttanɗaa ɗoo? Men ɗaååitii ma hen fow, meɗen aani fii maaɗa?"

Iisaa : "Ko fii honɗun ɗaååitirton mi? On anndaa miɗo haani wonude ka suudu Ben an?"

Ko nden ñannde annabi Iisaa fuɗɗii noddirde Alla Ben makko, ko non o hollitorii wa wonɗo on Åiɗɗo Alla.

On wonɗo annabi Iisaa, Åiɗɗo Alla on, o wontii åiɗɗo wano mo kala e men. Hari ko o neɗɗo timmuɗo. Himo jalude, himo wullude wano mo kala e men. Himo ñaamude e himo ɗaanaade wano mo kala e men. O janngirno wano enen kadi wonɗen e jangirde non. O ɗoftike soono wo mawåe makko åen, wano waɗirtaa ɗun non. Himo sutii ko wonɗaa e jalude kon! Hara a ɗoftike soono wo mawåe maa åen?

Ka Kitaabul Muggadasi, hino windii : Fayåe, ɗoftee mawåe mon åen. Annabi Iisaa ɗoftike soono wo. Haa hannde o haalaali maa o waɗi goɗɗun ko wi’etee junuubu. Haa hannde o fenaali, haa hannde o wujjaali. Hari o wondaa e junuubu. Ɗoftagol ko weltaare wonannoo mo kanko. Ko ɗun si o artidi e yumma Mariyama e Yuusufu haa e ndee nokkuure wi’eteende Naasirata.

Si hiɗa faalaa ɗoftaade annabi Iisaa, o walloyte no jokkira misal makko ngal. Toro mo, o yaafanto ma geddi maa ɗin fow.

Si a suåike wuurugol fii makko, o wallitoto ma no wuurira no welirta Alla.

Si annabi Iisaa no wuuri ka nder åernde maaɗa, haray hay nokkugol ñooge maa lawñugol miranji maa lootugol wureeje no wellan-maa fii. Hino haani ka etoɗaa wuurugol e nder humondiral e annabi Iisaa.


Yewtooåe : Fillitotooɗo, Seteeåe åen ɗiɗo, Mariyama, Yuusufu, Iisaa

© Copyright : CEF Allemagne

www.WoL-Children.net

Page last modified on December 09, 2021, at 10:47 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)