STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Fulfulde":

Home -- Fulfulde -- Perform a PLAY -- 064 (On the run)

Previous Piece -- Next Piece

DRAMAS -- perform them for other children!
Plays for children to perform

64. Fii dogudu ndun


Hino labaa fii ko wonuɗaa kon e heɗitagol e oo saa’i ɗoo! Hara julderee Mauluudu fii jibineede annabi Iisaa nden feýýii e jam?

Yimåe buy e hen fow e nder aduna on no waɗude juldeere fii jibinannde annabi Iisaa nden, hiåe weltii fii ko annabi Iisaa Lanɗo poomayankeejo on jibinaa kon.

Kono hino woodi mo weltanooki e on saa’i, heåii nii duuåi 2000. Ɗun ko oo lanɗo wi’eteeɗo Heroodu. Hari himo huli fii jullere makko laamu nden. Ko ɗun waɗi si himo faalaa warude Iisaa paykun kun fewndo ko o naniri jom gande’en ko honto kun paykun woni.

Kono åen gom gande’en åe yiltitanooki Yerusalaam. Ko fii Alla andino åe e nder koyɗol yo åe waɗu huunde goo.

Alla daali : "Hita on yiltoo ka Heroodu. Nde hiɗon hoota ka leydi mon, rewtee e laawol goo."

Ko ɗun tigi woni ko åe waɗi. On mo no anndi annabi Iisaa tigi, o ɗoftoto mo e hoore anniye. Åe yiltorii ka maååe laawol goo. E hin-le non, bone on iwaali.

Awa Alla daalani Yuusufu e koyɗol ko o haani kon waɗude.

Alla daali : "Immo, ýettaa paykun e yumma mun, dogaa yahaa Misira, wonaa ton haa nde mi wi’i yo a artu woo; ko fii Heroodu ɗaååitoyay kun fii warugol kun!"

Yuusufu no yiɗunoo Alla e himo ɗoftaade Alla hara o nenɗaaki.

Hara hiɗa ɗoftaade Alla an kadi nde o yamir maa yo a waɗu goɗɗun?

Tumbere jemma, Yuusufu immii, o dogi Misira wondude e Mariyama e Iisaa paykun kun. Ka haanunoo ɗon sabu Heroodu faamuno wondema gandiɗuåe åen yiltitaaki ka makko. E nder tikkere, o yamiri yamiroore hulåiniinde.

Heroodu : "Waree fayåe åe heåaali åen fow duuåi ɗiɗi. Nden yamiroore no haanaa huuweede kisan ka saare Baytilahiimi e takko nokkuure nden fow."

Hara Heroodu ko feetuɗo? O wullinii yimåe buy e fee yamiroore makko nden.

Kono o yiitaali Iisaa paykun kun. O waawataano waɗugol mo ko boni.

Åay annabi Iisaa heåii fayda duuåi tati, hawrondiri Heroodu lanɗo on maayii. Malaa’ikaajo on wi’i Yuusufu e koyɗol.

Alla daali : "Immo, ýetaa paykun kun e yumma mun, yiltoɗaa leydi Israa’iila ko fii faalanooåe warude paykun kun åen maayii!"

Alla yewtataano Yuusufu laabi ɗiɗi. Yuusufu no hoolii ko Alla daali kon, himo ɗoftaade mo. O yiltodi e Mariyama e paykun kun ka maååe.

Ko ka leydi Israa’iila, e kun ca’un wi’eteekun Naasirata woni ko annabi Iisaa mawni, wano Alla hiitornoo ɗun non e annabaaåe åen.


Yewtooåe : Fillitotooɗo, Hawa Alla kan, Heroodu

© Copyright : CEF Allemagne

www.WoL-Children.net

Page last modified on December 09, 2021, at 10:46 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)