STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a P8LAY -- 160 (Why does Jesus allow it 1)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

160. Nganong gitugotan kini ni Hesus 1


Ang tulo ka mga magsoon dili mabulag. Nakaila ba kamo kanila? Si Marta, puno og mga ideya ug kanunay naglihok. Si Maria, ang usa ka hilomon og maulawon, si Lazaro ang ilang kasaligan nga igsoong lalaki. Silang tulo nahigugma kang Hesus.

Sa dihang Siya miabot uban sa iyang mga disipulo sa Betania, Siya nagbisita kanila.

Nga mao ang usa ka malipayon nga palibot kasagaran magpuno sa gamayng balay Mao kini, hangtod si Lazaro, sa kalit lang nasakit kaayo. Si Maria naglingkod sa kilid sa iyang higdaanan, nabalaka kaayo. Ang masakitong igsoong lalaki halos dili mosulti og usa ka pulong. Siya nagpiyong sa iyang mga mata.

Si Marta miabot sa pultahan ug nakurat sa dihang siya nakakita sa luspad nga nawong sa iyang igsoong lalaki.

Marta: “Maria, kini dili mahimong magpadayon. Si Hesus mao ang bugtong Usa kinsa mahimong makatabang. Ako magpadala og usa ka mensahe ngadto Kaniya karon dayon.”

Halos dili makaginhawa, ang mensahero nakakaplag kang Ginoong Hesus didto sa Suba sa Jordan.

Mensahero: “Hesus, pagdali! Si Maria ug Marta nagpadala kanako. Si Lazaro masakiton kaayo. Pagdali, kon dili mamatay siya!”

Gihigugma ni Hesus ang tulo ka mga magsoon. Apan Siya wala moadto kanila diha-diha dayon. Siya nagpabilin uban sa Iyang mga disipulo didto. Siya nagpalabay sa pipila ka mga adlaw.

Hesus: “Dali, karon mangadto na kita. Si Lazaro nakatulog. Ako siyang pukawon.”

Dispulo: “Kon siya nakatulog, unya siya sa dili madugay mamaayo pag-usab.”

Hesus: “Lahi ang Akong gipasabot uban sa pulong, nakatulog. Si Lazaro patay na.”

Disipulo: “Patay?”

Hesus: “Ako nalipay nga wala ako didto. Tungod niana, kamo makakat-on aron motuo dire Kanako.”

Ang mga disipulo wala makasabot sa mga panghitabo. Si Lazaro patay na ug si Hesus nalipay. Usaon konohay nila pagkat-on aron motuo diha kaniya niining maong sitwasyon? Nagpasabot ba si Hesus tingali nga ang usa makasalig Kaniya bisan sa dihang usa ka makalilisang butang mahitabo? Bisan sa diha nga ang usa wala makasabot?

Si Lazaro nalubong na. Si Maria ug Marta mihilak pag-ayo. Daghan ang mga nagbangutan nga miabot. Ilang gusto hupayon ang duha ka mga magsoong babaye.

Karon ako gusto sa paghatag kaninyo og usa ka gamayng trabaho.

Huna-hunaa mahitungod sa tubag niining pangutana: Unsay buot mong buhaton kon si Hesus dili motubag sa imong pag-ampo diha-diha dayon ug wala motabang kanimo?

Unsay buot mong buhaton kon si Siya mitugot sa labing daotang butang nga mahitabo kanimo?

Buot ka bang motuo nga Siya nahigugma kanimo bisan pa niini?

Palihog paghuna-huna mahitungod niini!

Ug hinumdomi – sa sunod nga drama ang sugilanon magpadayon.


Mga Tawo: Tigsaysay, Marta, mensahero, Hesus, disipulo

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 30, 2017, at 02:27 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)