STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a P8LAY -- 131 (The death penalty for God’s Son)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

131. Ang silot sa kamatayon alang sa Anak sa Dios


Ang maghuhukom midapig sa silot sa kamatayon. Ang berdugo andam na. Ug ang Ginoong Hesus gitugyan na ngadto sa Iyang mga kaaway.

Sila miluwa ngadto Kaniya, misagpa sa nawong sa Anak sa Dios ug gibunalan Siya.

Ang pagbunal nagpahinumdom kanato sa atong silot. Si Hesus dili gayod angay kanila. Siya dili gayod sad-an. Bisan pa niana, Siya gipatay sa labing makalilisang nga paagi.

Sa nagdugoay Niyang likod siya nagpas-an sa bug-at nga krus nga kahoy agi sa mga kadalalan sa Jerusalem.

Gawas sa siyudad sa bukid nga gingalanag Golgota, Siya gilansang sa krus pinaagi sa mabangis nga mga kasundalohan nga gitaliwad-an sa duha ka mga criminal, ang usa sa Iyang wala ug ang usa sa Iyang tuo.

Makahadlok ang kamatayon diha sa krus. Si Hesus nag-antus sa kasakit sa iyang ulo, makalilisang nga kauhaw ug kakulangon sa pagginhawa. Siya nahadlok.

Dugang pa, ang iyang mga kaaway naghimo Kaniyang kataw-anan.

Mayubiton: “Hoy, kong Ikaw tinuod nga Anak sa Dios, unya kanaog gikan sa krus.”

Sundalo: “Kong Ikaw ang Hari sa mga Judio, luwasa ang Imong kaugalingon.”

Kong si Hesus gusto sa pagluwas sa Iyang kaugalingon, unya Siya dili unta manaug gikan sa langit nganhi sa kalibotan.

Siya mianhi sa maong katuyoan, aron pagluwas kanato tungod siya nahigugma kanato. Si Hesus bisan pa nahigugma sa Iyang mga kaaway.

Hesus: “Amahan, pasayloa sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat.”

Hunahunaa ang tulo ka mga krus. Si Hesus ang sa taliwala, sa Iyang tuo ug sa Iyang wala gibitay ang mga criminal. Dili ba kon tan-awon sama nga si Hesus nag-inat sa Iyang mga bukton ngadto niinng duha ka mga makasasala?

Kriminal (diha sa madinumtanaong tono): “Ikaw ba ang gi-ingon nga gisaad nga Manluluwas? Unya luwasa ang Imong Kaugalingon ug kami usab.”

Mamumuno: “Paghilom. Nakalimot ba ikaw sa Dios? Kita sad-an sa atong binuhatan, kita angayan sa atong silot, apan Siya walay nabuhat nga sala. Ginoong Hesus, palihog hinumdumi ako sa dihang Ikaw mosulod sa Imong gingharian.”

Hesus: “Ako moingon kanimo: karon ikaw mouban kanako sa paraiso.”

Ang mamumuno miangkon sa iyang sala. Ug sa maong rason siya mahimong makasulod sa langit. Siya husto. Kitang tanan sad-an. Apan si Hesus nagpasaylo, ug ang Iyang mga kamot kanunay nagtuy-od ngadto sa mga makasasala.

Huna-hunaa ang tulo ka mga krus sa maka-usa pa. Si Hesus ang taliwala, sa Iyang tuo ug sa Iyang wala nagbitay ang mga criminal. Ang usa misalig kang Hesus, ang usa gihimo Siyang kalingawan. Ang usa naluwas, ug ang usa nawala. Sa asa ka nga kilid mobarog?

Si Hesus nagkupot kanimo sa Iyang mga kamot. Ang Iyang gugma mas dako kay sa atong sala.


Mga Tawo: Tigsaysay, Mayubiton, sundalo, Hesus, mamumuno, criminal

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on October 02, 2017, at 01:06 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)