STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a P8LAY -- 103 (The voice of the unseen 3)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

103. Ang tingog sa dili makita 3


Usa ka misteryosong sampinit nga nagdilaab. (tingog sa kalayo nga nagpitipiti) Kini nagsiga, apan kini wala masunog.

Si Moises sa hinay-hinay naglakaw paduol. Siya gusto nga makasabot niining misteryo bisan unsa pa ang bili.

Moises: ”Kini katingad-an kaayo. Unsay nahitabo nga ang sampinit wala masunog?”

Ginoo: ”Moises! Moises!”

Usa ka tawo nagtawag sa iyang ngalan. Apan sa halayo ug lapad kaayo walay usa nga nakita.

Ginoo: ”Moises!“

Moises: “Oo. Ania ako.”

Ginoo: “Paduol nganhi. Huboa ang imong sandalyas. Kay balaan ang dapit nga imong gitindongan. Ako ang imong Ginoo, nga gituohan sa imong amahan.”

Si Moises nakurat. Ang Ginoo ania dinhi! Taliwala sa nagdilaab nga sampinit. Si Moises wala na mangahas sa paglantaw. Siya nagkuha sa iyang sapot ug gitabonan ang iyang nawong niini. Siya klaro nga nakadungog sa tingog sa Ginoo.

Ginoo: “Ako nakakita sa pag-antos sa akong mga katawhan didto sa Ehipto nga gipahamtang ni Paraon. Ako nakadungog sa ilang mga singgit alang sa pagpakitabang. Sila karon Akong ipahigawas ug giyahan sila ngadto sa maayo kaayo nga nasud. Moises, Ako nagkinahanglan kanimo. Ikaw moadto kang Paraon ug ipahigawas ang akong katawhan gikan sa pagkaulipon.”

Moises: “Ako? Nganong ako? Dili ako makahimo niana.”

Si Moises adunay mga tonelada nga mga pasangil. Dili siya makatuo nga ang Ginoo mahimong mogamit kaniya. Apan ang Ginoo seryoso mahitungod niini.

Si Moises magpahigawas sa mga minilyon nga katawhan gikan sa pagkaulipon.

Ikaw ug ako usab adunay usa ka Manluluwas. Nasayod ba ikaw niini?

Tinuod, dili kita nga ulipon sa Ehipto. Apan adunay usa ka tawo kinsa gusto nga mogiya kanato ngadto sa sala. Ang yawa. Siya nag-ulipon sa katawhan ug dili gusto nga kita mapahigawas. Apan si Hesus mao ang atong lig-on nga Manluluwas. Siya midaog batok sa yawa.

Ang pagtuo diha ni Hesus mahimong magpahigawas kanato. Ako nangandoy niini alang kanimo.

Ang Ginoo gusto nga kita mapahigawas. Mao kini ang hinungdan nga Siya nagpadala kang Hesus alang kanato ug si Moises ngadto sa Ehipto.

Ang Ginoo naghimo kang Moises nga lig-on alang niining bulohaton ug naghatag kaniya sa gahom sa paghimo ug mga milagro. Apan ang labing maayo nga gasa mao ang Iyang saad.

Ang Ginoo nag-ingon: “Ayaw kahadlok Moises. Ako mag-uban kanimo ug motabang kanimo. Ang imong igsoon mouban usab kanimo. Siya padulong na diha. Tindog na ug lakaw.”

Ang Ginoo milakaw uban kang Moises. Kana igo na.

Mahimo ba si Moises nga molampos sa pagpahigawas sa mga Israelitas ug mogiya kanila pag-gawas sa Ehipto?


Mga Tawo: Tigsaysay, Moises, Ginoo

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on October 02, 2017, at 12:41 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)