STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a P8LAY -- 102 (Out in the open 2)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

102. Nadayag ang natago 2


Kini usa ka milagro sa Dios nga ang bata buhi pa. Ang Paraon naghatag ug usa ka mando nga ang tanang batang lalaki ilabay ngadto sa Suba sa Nilo. Apan sa diha nga ang iyang anak, nga prinsesa, nakakita sa usa ka bata sulod sa basket diha sa Nilo, siya mibati ug kaluoy alang kaniya. Ang prinsesa naghatag kaniya ngadto sa iyang inahan aron siya ang mag-atiman kaniya alang sa pipila ka mga tuig.

Moises (ingon nga usa ka bata): “Ma, nganong dili na ako magpuyo uban kanimo karon? Mouban ka ba kanako?”

Inahan: “Dili ako makahimo, langga. Apan sa tanang panahon ako maghunahuna mahitungod kanimo.”

Moises (ingon nga usa ka bata): “Ako buot hinoon magpuyo uban kanimo.”

Apan unya sila adunay pagsulti sa panamilit sa matag-usa.

Ang prinsesa nga nagsagop sa batan-ong lalaki ug naghatag kaniya sa ngalang Moises.

Si Moises miadto sa labing maayo nga mga tulonghaan ug nagtuon pag-ayo. Siya dakog pribilehiyo. Si Moises nahimong usa ka adunahang tawo.

Apan sulod sa iyang kasingkasing siya wala makalimot nga siya nahisakop sa katawhan sa Dios. Ngadto sa mga tawo kinsa nahimong ulipon ug kapin sa tresientos ka mga katuigan diha sa yuta sa Ehipto.

Moises: “Ako mao ang anak sa Hari. Ako adunay tanang mga butang nga akong gusto. Ako adunahan kaayo. Apan unsay maayong mahimo niini alang kanako? Akong gibati sulod sa akong kasingkasing nga ako kinahanglan nga motabang sa akong katawhan.”

Si Moises mihatag sa tanang mga butang sa kinabubut-on alang sa Dios. Siya buot hinoon nga yubiton kay sa pasidunggan, hinoon usa ka ulipon kay sa usa ka prinsipe.

Mao kini ang hinungdan nga siya mibiya sa palasyo. Human sa mubong panahon, siya nakakita sa usa ka Isrealita nga gikulata sa usa ka Ehiptohanon. Si Moises milantaw sa palibot ug sa dihang walay usa nga nakakita, iyang gikulata ang Ehiptohanon hangtod namatay ug gilubong ang iyang lawas sa balas sa disierto.

Ang Ginoo gusto sa paggamit kang Moises aron sa pagpahigawas sa Iyang mga katawhan gikan sa pagkaulipon, apan dili sama niana.

Ang mga tawo nakahibalo mahitungod niini. Ug si Paraon nasayod usab ug gusto sa pagpatay kang Moises.

Mao nga si Moises mikalagiw ngadto sa langyaw nga nasud. Kini ba ulahi na? Ang Ginoo ba mahimong mogamit sa usa ka mamumuno sama ni Moises?

(tingog sa pagtiyabaw sa mga karnero) Alang sa kwarenta ka taas nga mga katuigan, Si Moises nagbantay sa mga karnero sa laing tawo. Sa dihang iyang giabog ang panon tabok sa balili nga mga kaumahan, siya adunay daghang panahon sa paghunahuna.

Siya wala makalimot sa Dios ug ang Dios wala makalimot kaniya. Sa kalit lang si Moises mibarog nga nahibulong.

Moises: “Imposible! Kini halos dili katuohan. Ang nagdilaab nga sampinit.

Nagkalayo. Apan kini katingad-an – kay ang sampinit wala masunog.”

Ang sekreto sa nagdilaab nga sampinit mahimong isaysay sa sunod nga drama.


Mga Tawo: Tigsaysay, Moises (ingon nga bata), inahan, Moises

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 29, 2017, at 02:32 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)