STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Fulfulde":

Home -- Fulfulde -- Perform a PLAY -- 135 (The schedule 3)

Previous Piece -- Next Piece

DRAMAS -- perform them for other children!
Plays for children to perform

135. Kalannduruyee on 3


(Hitooji otooje ɗen)

Suka : "Duɗal ngurndan ɗan feccere 2 : Ɗerol ngol."

(Hito liitee polgal ngal)

Polgal ngal lannaama mawnineede, aalaaji hare huutoraaka, kono Alla liåii tata saare nden fewndo ko åe wutti liite ɗen.

Åay Alla wonanii åe, Israa’iilayankeeåe åen jogitii fayda saare nden fow. Fooluåe åen weltii. Kono goɗɗo no suuɗii ka togooru makko e nder gundoo. Wano bonnuɗo on sariyaaji hiwayɗi ɗin dogingol otooje ɗen, o liddii e hoore tewaare tindinoore Alla wi’ude nden "wota a wujju".

Alla daali : "Wota a hulu. Ko onon woni ko okkaa saare nden ??? Saare nden no e juuɗe mon. Kono huutoree yamiroore an nden : Hay gooto ýettataa ko åuri e fanɗude ko wonanta on halal."

Ko ko o daali kon welata mo soono wo kanko Alla, si o tawii o yamiri en waɗugol goɗɗun. Kono Akaana kan jogitoraali soobee yamiroore Alla nden.

Akaana : "Ko honɗun mi sutii ka ley piiji yanuɗi ɗoo Yeerikoo? Ko burmusu labaaɗo mo åe Baabilon åen! Kaŋŋe e kaalisi! Mi accataa ɗun fow ɗoo. Hay gooto sutaaki lan nde miɗo mooåita ɗi."

Ndartal radaaru woo alaa ko ýetta mbodo kuuɗe makko ɗen, kono "kameraa ýettoowo mbodo" on immorde ka Alla no sutii huunde kala. Hari Alla no renti Akaana hay ko o woni ka togooru makko fewndo ko o ombitata e ngayka keyee on.

Awa tawi non saare hikkiinde nden no haanaa jogiteede. Hari tefooåe åen no haani hewtinde nele moýýe.

Tefoowo : "Yaasuwa, Ayii ko ca’u tosokun. Suufaaåe guluuje 3000 yonii fii hendagol kun ca’un hara sattaa."

Kono åe dogi yeeso yimåe åe Aayi åen. Awa woråe 36 maayi e nder ko åe dogata kon fii yaltugol ka saare. Yaasuwa ewnii Alla.

Yaasuwa : "Yaa an Joomiraaɗo, ko fii honɗun ɗun heåiri men e ko honɗun woni sabu ɗun? Ko hanno wallitoɗaa men tun?"

Alla jaabii landal makko ngal.

Alla : "On waɗii ko moýýaa. Goɗɗo e mon wujjii. Wonee feewuåe, mi wallitoto on."

Ko onsay non fow feeñi. Akaana jaåi wonde o wujjii.

Neɗɗo waɗii junuubu, åeya no haani tampude. Ɗun waɗii, wano woniri non si goɗɗo daraaki ka o haɗaa ɗon daragol, ka wojji ɗon, oto makko on honka goɗɗo, ootigi maaya.

Bonnuåe åen ka hoore laawol no haani yoåude. Kono hinaa kaalisi woni ko yoåirten Alla. Alla no landii lette mayde wonande åen åe ɗoftaaki yamirooje makko ɗen.

Akaana wariraa finegol kaaýe e nder wimbo mirñaare.

Jooni non, heɗito moýýa! Alla feewuɗo on ko Alla giggol kadi. Lette ɗe haanaɗen lettireede ɗen enen ɗiɗo fawaama e annabi Iisaa fewndo ko o maayi ka leggal altindiraangal. Si a gomɗinii annabi Iisaa, on maayuɗo e on immintinaaɗo hakkunde mayåe åen, Alla seekante "ɗerol" maa ngol.


Yewtooåe : Fillitotooɗo, suka, hawa Alla kan, Akaana, tefoowo, Yaasuwa

© Copyright : CEF Allemagne

www.WoL-Children.net

Page last modified on August 22, 2022, at 04:49 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)