STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Fulfulde":

Home -- Fulfulde -- Perform a PLAY -- 164 (The lost sheep 2)

Previous Piece -- Next Piece

DRAMAS -- perform them for other children!
Plays for children to perform

164. Fii baalii majjungii ngin 2


Rugiyta dogi hoore himo siisi. Konguɗi yaaye makko Margareeta ɗin no iwtiri åaawo makko : "Mi windete e duɗal hara ko ton hoɗuɗaa e ko ton nyaamataa."

Fewndo ko naange ngen mutata, hari o wodditike suudu ndun, himo miijitaade hara ko honto o waalata on jemma ɗon. No gasa hara ko ka igliis wonɗo ka åaawo berɗe?

O rewi yeeso kaaýe jane windaaɗe ɗen ka qaburuuji, o dartii fewndo ko o yi’i leggal altindiraangal ranewal tosokal ka woni.

Rugiyata : "Yuhanna Kontee, duuåi 9. O yahii fii yiitidugol e annabi Iisaa. Hara min kadi mi wontiday e annabi Iisa, si mi maayii ndee hannde?"

O yoolii ka nder miijooji makko, Rugiyata naati no andortaako (hito baafal sikayngal ngal) ka nder igliis.

Onsay o waalii e hoore banwal, o ɗaanii.

Bimbi mu, julnoowo on hewti ka igliis, o tawi ɗon Rugiyata.

Julnoowo : "A finii e jam. Ko honto iwuɗaa?"

Rugiyata no hoolii julnoowo on, o sifanii mo ko honno o dogiri.

Onsay, o itti moýýa kooýe ka nder suudu julnoowo on, ka tawi ɗon oo wi’eteeɗo Robinger no noddude wondude e yaaye makko. Rugiyata ndaari binde suudu ndun haa ko o yi’i fotoo wengaaɗo on ka maandi.

Julnoowo : "Hara hiɗa yiɗi oo mbodo? Ko annabi Iisaa, Ngaynaako Moýýo on. Himo jogitii jungo baalii majjungii ngin. Himo faalaa dandugol ngin. Baalun kun no andintinde lan seeɗa fii an."

Rugiyata : "Hara o yiitay lan? Hara mi yaaray ka aljanna wano Yuhanna Kontee yaari ton non?"

Julnoowo : "Hii-hi. Hiɗa handi tun e haalangol mo wonde hiɗa faalaa yo a tawde e makko. Mi okkete oo mbodo ɗoo. Yiltito jooni ka suudu. Yaaye maa no aani fii maa."

Ka hoore laawol ka o hootata, Rugiyata ýetti fotoo ka nder jiifa makko. A ndaari mo, o torii Alla.

Rugiyata : "Iisaa Jom an, ko min woni baalil yeddungii ngin. Mi jeejii ma yaafano lan junuubaaji an ɗin fow. Miɗo faalaa tawdeede e maa, mi wuurida e maa ka kammu nyannde goo. Aamiina."

Annabi Iisaa jaabinay sugu nden toraare ɗon no yaawiri. Rugiyata jarni mo fii ɗun o hoccii weltaare.

Yaaye Margareeta no habbii mo ka baafal. Åe hirbondiri.

Rugiyata : "Yaaye Margareeta, miɗo ninsi fii ko feýýi kon. Mi jeejii ma hita a naåan ka duɗal ngal tawata ko ton mi hoɗata e ko ton mi nyaamata. Iwude jooni, mi moýýoto e makko."

Yaaye Margareeta : "Miɗo yiɗu maa. Etoɗen kadi ɗimmun."

Rugiyata gollii moýýa jikku makko on. O heɗitii hawa Ngaynaako Moýýo fewndo ko o meemi åernde makko nden rewrude e Kitaabul Muggadasi on. Kono o heɗitaaki hawa nganyaneendi e townitaare nden ko yaltitaynoo kon soono kala.

Rugiyata waylike tigi. Gila e saa’iiji, fow feýýii no moýýiri, kono yeeso ton ...

Hita on yejjitu heɗitagol taariika hikkotooɗo on ka men yewtoyta on ko honno oo taariika labaaɗo lannitorii.


Yewtooåe : Fillitotooɗo, Rugiyata, ngaynaako, yaaye Margareeta

© Copyright : CEF Allemagne

www.WoL-Children.net

Page last modified on December 16, 2021, at 12:50 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)