STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Fulfulde":

Home -- Fulfulde -- Perform a PLAY -- 161 (Can the dead live 2)

Previous Piece -- Next Piece

DRAMAS -- perform them for other children!
Plays for children to perform

161. Hara o waaway hettitude ngurndan ɗan 2


Ko honɗun waɗataa si annabi Iisaa jaabaaki tornde maa nden wano faaliraa non? Hara a tikkanay mo, saloɗaa toragol?

Mariyatu huuwaali ɗun, ɗun e tawde neene-gooto makko on maayii. Ka sakkitorun åay annabi Iisaa hewtii, tawi Laazaru surraama ko neeåaali.

Mariyatu : "Jom an, si tawno hiðon ðoo ɗun gila law, bandiraawo an on maayataano."

Iisaa : "Laazaru immitoto."

Mariyatu : "Miɗo andi o immitoto ka ummutal, ɗun ko ñannde Alla immitinoyta yimåe åen fow."

Iisaa : "Ko min woni Ummutal ngal e Ngurndan ðan. Kala gomðinðo lan wuuray, hay si o maayii non. Hiða hoolii ðun?"

Mariyatu : "Miðo gomðini ko an woni Almasiihu on, Åiððo Alla on."

Ko gomðingol annabi Iisaa åuri moýýude e nder ko haanuɗen waɗude kon fow. Hay si en alaa e faamude e saa’iiji goo, ko gomðingol annabi Iisaa woni ko åuri e moýýude kon fow.

Mariyatu dogi kisan ka suudu.

Mariyatu : "Mariyama, annabi Iisaa no habbi maa."

(Hito koyɗe hawjuɗe ɗen (dogugol)) O waawataano faamude ko fii honɗun bandiraawo makko on maayani.

O dogi haa ka annabi Iisaa, himo wulla.

Mariyama : "Iisaa, si tawno hiɗa ɗoo nun, haray Laazaru maayataano."

Iisaa : "Ko honto surruðon mo?"

Mariyama : "Seenee, tinon."

Tawi yimåe heyniiåe buy no yaadude e maååe haa ka qaburu, tawi ko fammeere ombiraande hayre janɗude. Annabi Iisaa fesi ɗon.

Gorko : "Himo wullude. Himo yiɗunoo mo fota."

Debbo : "E ko fii honɗun non o accani o maayi?"

Iisaa : "Pottinee hayre nden."

Tawi ɗun no diwi Mariyatu.

Mariyatu : "Jom an, Seigneur, ko balðe nay on nii. O luuåii jooni."

Iisaa : "Mariyatu, si tawii hiða gomðini, a yi'ay mangural Alla ngal."

Ko åuri e moýýude kon ko gomðingol annabi Iisaa, hay si tawii ko ko åuri e bonde waɗi.

Hay si tawii on alaa e faamude ɗun tigi, ko åuri e moýýude kon ko gomðingol annabi Iisaa.

Yimåe åen pottini hayre nden. Onsay annabi Iisaa åanti gite mun ðen, fewtini dow.

Iisaa : "Baaba, mi weltanike ma fii ko jaabinanðaa mi kon. Laazaru, yaltu!"

Kaawake waɗii. Mayɗo on yalti ka qaburu!

Buy e tawanooåe åen yi'ii ko Iisaa waði kon, åe gomðini mo. Ko åuri e moýýude kon ko gomðingol annabi Iisaa, no woniri woo. Hiɗa hoolii ɗun?


Yewtooåe : Fillitotooɗo, Mariyatu, Iisaa, Mariyama, woråe ɗiɗo

© Copyright : CEF Allemagne

www.WoL-Children.net

Page last modified on December 16, 2021, at 12:39 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)