STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Fulfulde":

Home -- Fulfulde -- Perform a PLAY -- 138 (An awful accident 1)

Previous Piece -- Next Piece

DRAMAS -- perform them for other children!
Plays for children to perform

138. Fii aksidan hulåiniiɗo 1


Hari saare nden no wuli. Goɗɗo alaa e jalude, goɗɗo alaa e yimude. Hari yimåe åen fow no huli.

Debbo golloowo on : "Miɗo tanýinii wondema neeåataa ka ɗee hare hulåiniiɗe ara e lannude."

Debbo : "Hara oo lanɗo wi’eteeɗo Taaluutu fooloyay gaño on?"

Aynooåe åen ka hoore maadi ko kamåe adotonoo yi’ugol dogowoo wonunooɗo on arude haa e maååe. Himo humpita åe ko feýýata kon ka hare ɗen waɗata ɗon. Himo waawunoo yi’ude yeeso makko ngon nde himo hewtina nele moýýe ɗen.

Imminaadho on : "Gaño on yawtii keeri hare nden. Lanɗo wi’eteeɗo on Taaluutu e oo lanɗo lontotooɗo mo wi’eteeɗo Liyuunasana on waraama. Dogee! Dandon hoore mon!"

Yimåe åen fow no jiåii, ɗuuɗuåe e maååe dogii saare nden.

E ko ñalaande hulåiniide honno nii! Tentinanii non oo wi’eteeɗo Magibuusatu. Ɗun e tawde ko mo duuåi jowi, o faamuno fow. Ben makko, oo lanɗo haanunooɗo lontaade wi’eteeɗo Liyuunasana maayiino. Ben makko artataa han kadi ka suudu, o tamboo mo ka juuɗe makko. Åe yaadataa e makko hannde kadi fampagol daga, ko fewndo ontuma åe fillitantoo mo taariikaaji ɗin. Debbo golloowo on dankii mo.

Debbo golloowo on : "Aru, yo Magibuusatu, bee iwen ɗoo. En haanaa nennaade."

Åe yalti kisan ka suudu lanɗo on.

Magibuusatu : "Ayye! Koyngal an ngal!"

Hakkee ko yanal ngal Magibuusatu yani ngal ko tiiɗi, o waawataano seppude. Anditee tun - sabu ɗen taýaale, hari himo laýirde koyɗe ɗen ɗiɗi. Ko ɗun wonunoo ñalaande åaleere nde o heåaali sugu mun haa hande e nder ngurndan makko ɗan. Aranun ɗun, ben makko maayii. Onsay, åe dogii. Si taýaale goo kadi heåi mo. Jooni non hay suudu ka o wona o alaa.

Åay neeåoyii seeɗa fattotooåe åen hewti ka wi’etee ɗon Lo-Dabar. Lo-Dabar ko firi ko ko "hittaa, o aldaa e fiira". E noone goo ɗun no yaadi e Magibuusatu. E nder maýýande tun, ngurndan makko ɗan aldaa e nafa ko åuri e fanɗude. Ka haqiiqa, hari himo miijoo wondema o jaraa huunde.

No gara hara hiɗa sikka wonde a hitaa? Hinaa an åuri e nder duɗal maa ngal, a waawataa foolude ka eltugol åandu, ko ɗun waɗi si hiɗa sikka wonde yimåe åen fow no åuru maa, hiåe yiɗaa åuru maa.

Hara hiɗaa waawi faamude Magibuusatu? O wuuriri non e nder duuåi heewuɗi e ndee nokkuure wi’eteende Lo-Dabar.

Ko annabi Daawuuda wonunoo åurɗo yiɗeede ka ben makko. Ko kanko woni lanɗo Israa’iila on. Ñannde goo, hari himo seppude ka tata makko, o woni e miijitagol.

Daawuuda : "Tisiiba, jiyaaɗo an on, hara hino heddii haa jooni wuuruɗo ka nder åeynguure Taaluutu?"

Tisiiba : "Geɗal Liyuunsasanu oo wi’eteeɗo Magibuusatu laýoowo on no wuuri haa jooni."

Daawuuda : "E ko honto o woni?"

Tisiiba : "Himo hoɗi e ndee nokkuure wi’eteende Lo-Dabar."

Ko honɗun non Daawuuda lanɗo on waɗunoo? Mi sifanto on ɗun ka taariika hikkotooɗo.


Yewtooåe : Fillitotooɗo, Debbo golloowo on, debbo, nelaaɗo on, Magibuusatu, Daawuuda, Tisiiba

© Copyright : CEF Allemagne

www.WoL-Children.net

Page last modified on December 21, 2021, at 12:47 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)