STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Fulfulde":

Home -- Fulfulde -- Perform a PLAY -- 116 (Bill‘s special Christmas tree)

Previous Piece -- Next Piece

DRAMAS -- perform them for other children!
Plays for children to perform

116. Fii leggal sapinwal juldeere Nowel Billo ngal


Billo : "Hino hulåinii! Leɗɗe Nowel ɗen fow yeeyaama. Neene, a habbike haa laawike."

Neene : "Hino moýýi, miɗo miijaade fii soodugol ɗun si neeåii, hara ontuma coggu leggal nowel ngal hoynaama. Hiɗa anndi wonde en jogaaki mbuuɗi buy."

Billo : "Raamata torike hanki fii leggal ngal. O yoomay kanko e åeya jiwåe."

Billo miijitike fii ben makko. Hari onsay himo wuuri, soono wo åe hendoto leggal ka fuɗɗoode hitaande nden. Jooni si en heåaali ɗun, haray fow waylike.

Neene : "Billo, goɗɗo no too. On finii e jam, miɗo faalaa ngal leggal, si ko sago mon."

Gorko : "Mi yeeyataa ɗun. Ko fii åiååe an åen. Si mi addoraali leggal ngal ka suudu hannde, haray åe yoomay haa feýýita keerol. Yo juldeere fii jibineede annabi Iisaa nden feýýiran en no moýýiri!"

Neɗɗo on yahi. Billo e yumma mun moomiti calɗi leggal sapin ngal, ko yani kon ka leydi, åe addi ka suudu. Jiwåe nayo yoomuåe ari haa ka dambugal baafal.

Jiwo : "Hara a heåii leggal?"

Neene : "O’oowoye. Miɗo ninsi fota."

E nder deýýere, åe jooɗii åe fow ka taabal fii hirtagol. Hari ko saa’i Raamata on fii du’agol ngol.

Raamata : "Iisaa Joomiraaɗo, mi torike ma yo a okku men leggal sapin. Hara a heɗitaaki ko men tori maa kon? Kono hita a hulu ɗun. Lannii few laawaade jooni. Mi jarnii ma fii ko okkorɗaa men kon ñaametee. Aamiina!"

Ko neeåi, åay jiwåe åen waalike, Billo heåi miijo. O seekiri doy ka falawal buroygol ngol e fee huutorgol laååi jiifa kin, o jogindiri calɗi sapinwal ngal e åoggol ngol. O watti falawal buroygol ngol e nder siyon waɗorɗo jaare, onsay o buumiri kaydiiri ndi kuleer nete puute.

Neene : "Billo, leggal ngal no nandita e labaangal fota! A gollii moýýa telenma ɗun. Miɗo ɗaååude no mi ñeñira, malaa’ikaajo on waɗaa dow. Jiwåe åen ewnii."

Ko Raamata åurnoo weltaade fow.

Raamata : "Billo, ko dokkal åurngal labeede ngal men yi’aali haa hannde sugu mun. Annabi Iisaa heɗike tigi tornde maa nden."

Wondude e weltaare mawnde, fayåe åen no jooɗii binde yumma maååe fewndo ko o janngata taariika Nowel on e fee hawa toowuka.

(Hito ko ɗeri ɗin feýýintee kon)

Neene : "Mariyama non jiidii dikkuru mun ndun. O buumi mo, o wallini e nder kunnawal ka dinngiraa."

Ko fii honɗun neeniraawo on janngani taariika fii ko annabi Iisaa fempaa kon ka leggal altindiraangal?

Neene : "Leggal altindiraangal Iisaa Joomi on ko leggal tigi. Ko leggal hittungal åuri ngal ngal nowel. Dinngiraa on e leggal altindiraangal ngal no humondiri ɗi ɗiɗi kala non. Ko Iisaa Joomiraaɗo on arani ka aduna ko fii maayangol en. Juldeere Nowel nden hinaa hay huunde åaawo leggal altindiraangal."


Yewtooåe : Fillitotooɗo, Billo, neene, gorko on, jiwo on, Raamata

© Copyright : CEF Allemagne

www.WoL-Children.net

Page last modified on December 10, 2021, at 03:18 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)