STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Fulfulde":

Home -- Fulfulde -- Perform a PLAY -- 081 (Man over board 1)

Previous Piece -- Next Piece

DRAMAS -- perform them for other children!
Plays for children to perform

81. Neɗɗo åeyditaaɗo ka nder gooto 1


Ardee e amen, mahin hayloɗen ka saare!

Suka : "Nden hiwitaare ko labaande, miɗo ndaarude ande no laabaa, miɗo ndaara maandiiji tata on."

Jiwo : "Ko åurani lan ko yahugol ka suudu defte, miɗo waawi wonude ton saa’iiji heewuɗi."

Gorko : "Suudu lanɗo on, eeh, ɗun no labaa fota!"

Jiwo : "Miɗo yahude ka kulle ɗen maraa ton."

Suka : "Hara a hiwroyto hiååiiåe ma åen ton?" (Henkitannde jaleeɗe)

Duuåi buy feýýii, Alla no ndaarude saare nden. O accaali yo ɗii piiji weeåitaaɗi accu batte e makko. O yi’ii ko woni kon åaawo – woni ngayngu ngun e hareeji ɗin, janfaaji ɗin e ittugol hoore. Yimåe saare nden wuuriri wa si tawii åe anndaa Alla maa sariyaaji. Åe yejjitii Taguɗo åe on. Alaa bone åurɗo hulåinaade åuri ɗun.

Si Alla taskike foat, ko honɗun o yi’ata?

Himo haani donnkinde junuubuo on åayru ko o laaåuɗo. Kono Alla ko giggol e nder mun kun, yiɗi makko ko hisingol yimåe åen, ko ɗun waɗi si o hajii åe.

Alla daalii : "Yunuusa, yahu ka saare anndaade adunayankoore wi’eteende Niinawa. Waajo åe fii ko honno mi donnkinirta åe sabu junuubaaji maååe ɗin. Sabu åen yimåe kamåe åe yejjitii lan."

Yunuusa yahi, kono hinaa Niinawa. (Hito goɗɗo dogoowo, hito poopaali ɗin)

Yuunusa : "Mi waawataa yaade Niinawa! Ngaño leydi amen ndin? Min mi feetaa. Hiåe hanndi e wareede. Hey, laana no ɗoo ka poor. Mi yoåay åe moýýa, mi ýawa ka laana, mi yaha ka woɗɗitii ɗoo."

Dogugol Alla no satti coggu. Yuunusa ýawi ka piji ɗin maretee ɗon ka nder laana, o ɗaanii, ronki hakkunde fiifaaji ɗin e pootiiji ɗin. Hari hakkile Yuunusa ɗen bonii. Hara goɗɗo no waawi dogude Alla? Haa ka katulle leyɗe, haray himo sutii en soono kala. Alla yi’ii kadi Yuunusa.

Waabiliire tiiɗunde wondunde e henndu waɗi. Doginooåe laana kan åen sonkani allaajo maååe on. Alla jom ngurndan ɗan, waawuɗo on dandugol åe, åe anndaa mo. Åe bugii dolle ɗen ka nder ndiyan fii hayfingol laana kan. Kapiten on meemi Yuunusa fii finndingol mo.

Kapiten : "Hey, immo! Noddu Alla maa on, no gasa ka o danda en."

Yunuusa fini kisan. Tun fow arti ka ndaygu.

Marin : "Ko a hombo e ko honto iwuɗaa? Ko honɗun woni golle maa?"

Jonas : "Ko Yunuusa mi wi’etee, ko mi rewoowo Alla taguɗon kammu ngun e leydi ndin, ko min woni sabu waɗugol ndee waabiliire tiiɗunde e henndu mun sabu mi yeddii Alla."

Marin : "E ko honɗun non waɗeten jooni?"

Jonas : "Bugee lan ka nder ndiyan, onsay deýýere nden artoyay, Alla dandoyay on."

Ka fuɗɗoode hari o faalanooka waɗugol ɗun, kono gollooåe åen ka baharu ýetti Yuunusa, åe bugii mo ka nder baharu (hito yanal ngal ka nder ndiyan).

Hara ko lannoode nden nii? Hinaa non! Safaari ndin ko e fuɗɗagol woni.

En jokkitoyto ka taariika hikkotooɗo.


Yewtooåe : Fillitotooɗo, suka, jiwo, Alla, Yuunusa, kapiten, golloowo on ka baharu on

© Copyright : CEF Allemagne

www.WoL-Children.net

Page last modified on December 10, 2021, at 10:17 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)