STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Fulfulde":

Home -- Fulfulde -- Perform a PLAY -- 074 (Beating the innocent 2)

Previous Piece -- Next Piece

DRAMAS -- perform them for other children!
Plays for children to perform

74. Mo bonnaa piyaama 2


Jannoowo kesun on hari no serti e åeya. Hay si kanko Yaaquuba, oya townitiiɗo nun, hari himo ŋalɗi fii laawol ngol oo ɗoo huutori ngol. Jannoowo on torii, onsay duɗɗande ɗimmere nden hewti.

Jannoowo : "Si tawii hiɗen haani nanondirde, si ko non woniri haray bee waɗen sariyaaji kesi ardotooɗi duɗal ngal, miɗo torii on jaåugol ɗi."

Yaaquuba juutini foofaango ngon. Huunde e ko nandi e ɗun waɗaali hari haa hannde.

Jiwo duɗal ngal : "Hita gooto wujju oya ka jannde."

Jannoowo : "Hino moýýi. Kono sariyaaji hittii woo si tawii bonnuåe åen donkinaama."

Yaaquuba : "Paataaji tati fii kala wujjuɗo ka jannde."

Eyyoo! Fewndo on saa’i, jannganaakuuåe åen ko weduru donkinirtee.

Karamoko-lekko on winndi ɗin sakkitiiɗi e goɗɗi goo e alluwal åalewal ngal. Gila jonte seeɗa, piiji ɗin fow no feýýirde no moýýiri. Kono e bimbiire goo, karamoko-lekkoljo on ari, himo monii fota.

Karamoko-lekkol on : "Hita on udditu bukkuuji mon ɗin. Miɗo mari ko moýýaa ko mi hollitata on. Goɗɗo bonnitii sariyaaji ɗin ka duɗal, wujii sandiwiisi Yaaquuba on. Hara bonnuɗo on qirritoto ɗun tigi?"

Yimåe åen fow no darni foofaango mun ngon. Tomaasi fanɗuɗo on, hari no jooɗii ka safawol aranol, o woni e ette-etennagol :

Tomaasi : "Mi ... ko min waɗi, mi ... hakkee ko mi weelaa, ko ɗun si mi ýetti, mi ninnsii fota."

Musiååe Tomaasi åen ko miskinåe, åe heåataa ko åe ñaama ko åuri kon e ɗuuɗude. Gooto faalanooka yo o piye. Kono karamoko-lekkoljo on no haani ýinnude ahadi ndin.

Karamoko-lekkoljo on : "On bonnii sariyaaji ɗin: bonnuɗo on no haanaa donkineede, si wonaa ɗun, hay gooto ɗoftotaako. Tomaasi, aru ɗoo. Ko cabbi jowi nguyka kan donnkinirtee."

Jannoowo on ýetti sawru ndun.

Yaaquuba : "Habbee, ko min jeyi sandiswal ngal, mi yaafanike mo."

Karamoko-lekkoljo on : "Yaaguuba, ko ko moýýi waɗuɗaa, kono bee bonnuɗo on donkinee."

Yaaquuba : "Piyee lan lonto makko, hita on waɗu Tomaasi huunde e ko boni."

Karamoko-lekkoljo on : "Mi jaåii. Ko non warretee. Sariyaaji ɗin no wi’i cabbi sappo, kono ɗi wi’aali ko hombo ɗi waɗantee."

Onsay duɗal ngal anndi ko honno aaden mo bonnaali hay huunde ronditorii lette ɗe ngujjo on haanaa letteede ɗen.

Ko nden ñannde Yaaquuba e Tomaasi fuɗɗii weldude.

Hari fow no heɗitaade no moýýiri ko jannoowo on sifanii åe kon fii annabi Iisaa e ko o fawtanii kala aaden wonɗo e nder aduna on lette makko ɗen.

Karamoko-lekkol on : "Juma kiikiiɗe laaåuɗo on no annditinde en fii ko annabi Iisaa mo bonnaali on hay huunde lettaa kon lonto men. En fow en bonnii yamirooje Alla ɗen. Ko ɗu waɗi si annabi Iisaa jaåi donkineede fii men. O fawtanike en lette mayde nden fewndo ko o maayi ka leggal altindiraangal. Kala on gomɗinɗo mo, haray o hettii hoore makko e heåii kadi ngurndan poomayankejan ɗan. Ko juldeere yawtaneede nden woni seedee fii ummutal annabi Iisaa ngal hakkunde mayåe åen, himo wuuri."


Yewtooåe : Fillitotooɗo, karamokooåe-lekkol, jiwo on ka duɗal, Yaaquuba, Tomaasi

© Copyright : CEF Allemagne

www.WoL-Children.net

Page last modified on December 21, 2021, at 12:36 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)