STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Fulfulde":

Home -- Fulfulde -- Perform a PLAY -- 010 (A Christmas quiz)

Previous Piece -- Next Piece

DRAMAS -- perform them for other children!
Plays for children to perform

10. Lande fii Juldeere Nowel nden


Hannde, hiɗen mari lande fii juldeere Jibineede annabi Iisaa nden wano men fodirnoo non.

Jangoowo (paykun) : "Miɗo tanyinii hiɗa anndi jaabaaji ɗin fow!"

Min kadi men miɗo taññinii!

Juldeere fii jibineede annabi Iisaa nden no wi’ee Noël – ko fii jibineede Iisaa Joomi on. Hitaande kala, yimɓe ɓen anditay fii jibineede annabi Iisaa nden e nder aduna on fow. Min kadi men. Miɗo weltii fii ko tawi kon Dandoowo aduna on jibinaama. Fewndo ko annabi Iisaa jibinaa ɓurii jooni duuɓi guluuji 2000, malaa’ikaajo on ari tumbere jemma, o wi’i : "Wota on hulu!" Malaa’ikaajo on wi’i ngaynaakooɓe daakinooɓe fii aynugol gureeli mun ɗin. Miɗo marani onn Kibaaruuji labaaɗi. Weltee! On danyanaama Dandoowo ka saare Daawuuda; ko kanko woni Almasiihu Dandoowo on. On tawoyay boobo no buumaa e nder wudere, wallinaa e nder kunnawal." Tun nde wootere, konu malaa’ikaaɓe moolanaangu tawti malaa’ikaajo on, no manta Allaahu on, wi’a : "Mangural wonanii Allaahu on ka kammu! Dandoowo on danyaama!" Hakkee ko Alla yi ɗi aduna on, himo yi ɗumaa an kadi!

Jooni, hiɗen fuɗɗaade lande ɗen fii juldeere jibineede annabi Iisaa nden. Hiɗa hebulii? Ko jaabaaji ɗiɗi mi jonnete fii kala landal, kono ko gootol woni goonga. Windaa goongawol ngol. Awa fokkiten!

1. Ko honto annabi Iisaa jibinaa? Ko Baytilahiimi kaa ko Keeru?
2. Ko honno yumma annabi Iisaa maaketee? Ko Saarata kaa ko Mariyama?
3. Ko honɗun wonunoo golle Yuusufu ɗen? Ko kandariijo kaa ko bayloojo?
4. Ko homɓe woni ko malaa’ikaaɓe ɓen yewti fii jibineede Dandoowo aduna on? Ko ngaynaakooɓe ɓen kaa ko Heroodu?

Hiɗa waawi addande men jaabaaji maa ɗin e fee windangol men ka e-mail. Maa kadi windanaa men, hita a yejjitu windude adereesi maa on wondude e duuɓi maa ɗin, men jaaboto ma.

Haaloowo (paykun) : "Hino foti! Mi waɗay ɗun jooni!"

E hino ko mi waajoto maa kon : si hiɗa jogii Kitaabul-Muggadasi on, jangu ka deftere Luuka simoore 2, a yiitay ton taariikaaji sifiiɗi fii jibineede annabi Iisaa nden e jaabaaji moƴƴi ɗin.


Yewtooåe : Fillitotooɗo, paykun

© Copyright : CEF Allemagne

www.WoL-Children.net

Page last modified on December 07, 2021, at 07:52 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)