Home
Links
Contact
About us
Impressum
Site Map


YouTube Links
App Download


WATERS OF LIFE
WoL AUDIO


عربي
Aymara
Azərbaycanca
Bahasa Indones.
বাংলা
Български
Cebuano
Deutsch
Ελληνικά
English
Español-AM
Español-ES
فارسی
Français
Fulfulde
Gjuha shqipe
Guarani
հայերեն
한국어
עברית
हिन्दी
Italiano
Қазақша
Кыргызча
Македонски
മലയാളം
日本語
O‘zbek
Plattdüütsch
Português
پن٘جابی
Quechua
Română
Русский
Schwyzerdütsch
Srpski/Српски
Slovenščina
Svenska
தமிழ்
Türkçe
Українська
اردو
中文

Home -- Fulfulde -- Perform a PLAY -- 113 (Can your God do everything)

Previous Piece -- Next Piece

DRAMAS -- perform them for other children!
Plays for children to perform

113. Hara Alla maa on no waawi waɗude piiji ɗin fow


Kadiatu : "Diogo, miijoto tun – ko e hendagol dolarji noogay e jowi mi woni, sabu hay gooto anndaa wondema miåo toraade Alla fii no sahaabaaåe åen heåira ballal."

Jariiwu : "Ko honåun faalaåaa wi’ude?"

Kadiatou : "Nde mi henndii kaalisiiji an åin woo, mi jonna seeåa Alla fii golle sahaabaaåe åen. Jooni non miåo faalaa soodude pupeewal ko mi watta ka bowaati naåeteeno leydi Siinu fii jibinannde annabi Iisaa nden. En yaaday?"

Jariiwu : "Ko sago!"

Ka makasan piihoy fijirteekoy koy, åe anniyii soodugol pupee mo cukuli juutuåi e roobu mbuluujo. Åay o lannii soodude, kanko Kadiatou e Jaliikatu åe yahi kisan ka suudu madan Hafsatu.

(Hito ko baafal ngal hoåetee kon e ko ngal udditetee kon)

Kadiatu : "Ñallen e jam, yo madam Hassanatou! Ko fii habbagol juldeere fii jibineede annabi Iisaa nden."

Madan Hassimiiwu : "Woy, alaa ko mi waawi, pootiiru ndun lannaama ombeede."

Kadiatu : "Hinaa non, kono pupee on no haani yahude leydi Siinu ndin, miåo anndi åun tigi. Annabi Iisaa okkii lan mbuuåi fii åun."

Åay madame Hafsatu yi’ii soobee jiwo on no tiiåiri non, o udditi pootiru ndun.

Kadiatu : "Men jarnii ma buy, madam Hafsatu. Alla no jogii fawndaare telenma åun."

Wano bandan Rugiyata sutornoo non åun tigi! Hari ko o sahaabaajo wonåo e leydi Siinu ndin, himo jannude jiwo on haala Aleman kan.

Madiina no mari dokke fii ekkitagol åenåe åen. Kono hari haa hannde o nanaali fii Alla wuråo waåoowo kaawake on e yiåuåo mo on fota.

Madiina : "Hara Alla maa on no waawi waåude huunde kala?"

Bandiraawo Rugiyata : "Hiihi, alaa ko sattanani Alla."

Madiina : "Awa yo o addanan popeewal iwungal leydi Alimaayi ndin wondude e roobu mbuluujo fii juldeere jibineede annabi Iisaa nden. Mi jeeji ma, torano lan mo åun."

Bandan Rugiyata, waawataa miijaade fii ko honno Alla jaaborta åen faale. Himo ŋalåi fii ko pootiru ndun udditaa kon e ko tawi kon nder ton pupeewal ngal, ɗun ko toraare nden woni ko jaabinaa. Hinaa kawral non.

Bandan Rugiyata : "M jarnii ma yo Iisaa Joomiraaåo. Hiåa wuuri e hiåa waawi huuwugol kala huunde. Mi jeejii ma wallito Madina fii no o anndire."

Wondude e haååere bumaade nden no labiraa, o addani dokkal ngal Madiina.

Bandan Rugiyata : "E hino Madiina, Iisaa Joomiraaåo on addanii ma åun åoo."

(Hito firtande haååere nden)

Madiina : "E åun no labaa honno! Ko åun tigi woni noone pupeewal ngal mi faalaa ngal!"

O hoccii weltaare takko mbatu ngun. Kono nde wootere tun o niååiti.

Madiina : "Bandan Rugiyata, huunde alaa ko sattani annabi Iisaa. Miåo gomåini e innde makko nden åayru o waåii faale an on. Iisaa Joomiraaåo, aru ka nder ngurndan an, laååinaa åernde an nden. Miåo wondi e maa teemedere e nder teemedere kala. Aamiina!"

Weltaare haqiiqaare juldeere fii jibineede annabi Iisaa nden, on aruåo ka åernde Madiina, alaa ko sattani annabi Iisaa. O fillanii åun yimåe åuuåuåe.


Yewtooåe : Fillitotooåo, Kadiatou, Jaariwuu, Madan Hassimiiwu, Madiina, Bandan Rugiyata

© Copyright : CEF Allemagne

www.WoL-Children.net

Page last modified on December 10, 2021, at 03:15 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)