STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Fulfulde":

Home -- Fulfulde -- Perform a PLAY -- 007 (On the winner’s side)

Previous Piece -- Next Piece

DRAMAS -- perform them for other children!
Plays for children to perform

7. Senngo Fooluɗo on


Filistiyankeeɓe ɓen yahi waɗugol hare e ga’al ɗoo kadi hakkunde maɓɓe e Israa’iila’en. Kotiraaɓe annabi Daawuuda ɓen no ka hare ɗen waɗata ɗon. Ko woodannoo-mo kanko annabi Daawuuda ko addangol ɓe ɲaametee e humpitagol no ɓe fewndori. Ko o hewti ka hare ɗen waɗata ɗon, o haynii aaden toowuɗo fota – mo tooweendi mun woni sogone sappo! – e baøøe goo. Innde makko ko Jaaluutu. Himo felude???, huɗa Israa’iilayankeeɓe ɓen. Sufaaɓe ɓen fow huli, hay Taaluutu lanɗo on.

Hara o yejjitiino ko Alla ɓuri fow doole?

Jaaluutu : "Hee, ko onon ɓee Israa’ilayankeeɓe bulawuuɓe! Eyyo, hara ko kulol wonduɗon! Haa-haa haa! Mi okkitiray on colli ɗin fii ko ɗi ɲaama. Alla mon on waawataa wallitaade on. Miɗo ɓuri mo jogaade doole."

Daawuuda : "Hara on nanii, on fow e mon? Himo yawitaade Alla! Hara on newnanay mo ɗun?"

Hari Daawuuda no monanii fota oo Filistiyankeejo bewiɗuɗo. Yawitagol Israa’ilayankeeɓe ɓen ko goɗɗun, kono yawitagol Alla ko goɗɗun goo. O yawtii keerol ngol!

Daawuuda yahi kisan ka Taaluutu lanɗo on fii hollugol mo wondema himo faalaa tippirde e Taaluutu oo toowuɗo.

Hari annabi Daawuuda hinaa fijidaaru woni. O naɓorno weduru ndu o aynirta ndun, o fokkitani Jaaluutu.

Ko Alla ɓuri marde doole – ko kanko woni ko suusini mo.

Suufaaɓe buy waawano hoolaade ko ɓe sutii kon nde ɓe yi’i aynoowo tosooko on; foofaango maɓɓe ngon taƴiti e nder ko ɓe habbii kon.

Jaaluutu no ɓadoo tun himo ɓadoo.

Jaaluutu : "Hara ko mi rawaandu, min, si ardiranaa lan e weduru? Hara hiɗa sikka Alla maa on hisinte? Haa-haa, miɗo ɓuri mo doole. Mi fittete wonkii kin."

Daawuuda : "An, hiɗa ardirande lan kaafa e conkenwal; min non miɗo arirde e maa e innde Alla Geɗo Wawɗo on, on mo huɗuɗon. Himo ɓur-maa doole! Mi foolete, onsay aduna on fow anday wonde Israa’iila ko Alla jom ngurndan ɗan on woni e rewude."

Annabi Daawuuda ƴetti lampurawol ngol, o hayli ngol, o taarii ... (Hito lampurawol).

Jaaluutu : "Ooooooooouch" (Hito tappugol goɗɗun).

Hayre nden ka lampurawol annabi Daawuuda, o fiɗi juutuɗo on ka hoore. On yani, o maayi.

Ko nafa honɗun Jaaluutu huɗani Alla? Ka sakkitorun, ko hombo ɓurnoo doole? Ko Alla ɓuri doole!


Yewtooåe : Fillitotooɗo, Jaaluutu, Daawuuda

© Copyright : CEF Allemagne

www.WoL-Children.net

Page last modified on December 01, 2021, at 08:57 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)