STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Fulfulde":

Home -- Fulfulde -- Perform a PLAY -- 003 (Pig slop or banquet dining)

Previous Piece -- Next Piece

DRAMAS -- perform them for other children!
Plays for children to perform

3. Ñaametee kose kaa peepala


Baabiraawo on no darii ka binde fineeter, himo aani. Waðii balðe seeða gila ko åiððo makko tosooko on yalti ka makko. O yahi ka woðði, o ýetti kaalisiiji ði o roni ðin, o yahi hoore o ýeýýitaaki hay nde wootere!

Baabiraawo on no yiði mo. Ko honto åiððo maa on woni? Ko honno o fewndori?

Ka yaasi, himo e jam. Himo joginoo kaalisi buy e yiååe buy. O yahi, ko fijidaaru tun o jokki. Waðugol caate, jala, yara beere, hay waðugol piiji ði o andani hoore makko ko åoyliiði. Himo ukkondiri e yingu ngun. Neeåataa hara kaalisiiji makko ðin lannii, yiååe makko doga mo.

Angal golle ko muraadu sattudu. Ka sakkitoode, o heåi golle demal. Fagugol kose – o heåataa golle kaanuðe wa ðen ðon! Reedu makko ndun yoosi, ko ñaametee kose o ñaamaynoo, hay si o newnanooka ðun. Heege e conci seekitiiði, o jooðii takko koseeji luuåayði ðin, o woni e miijitagol.

Ben an no yiðunoo lan. Hara o wattanno yili e ðun?

Tun nde wootere, o immii, o fiåi anniye gooto. O wi’i,

Åiððo : "Jooni non, miðo yiltitaade ka ben an, mi wi’a åe mi ninsii junuubu mo mi waði on e hoore maååe e fee ngal kuugal an."

Tigi tigi, hari himo faalaa qirritanaade ben makko.

Anditee ðun : hay si åiððo no woððitii, woððitii fota suudu ben mun ndun, ben makko no yiðuno mo fewndo ko åe woððondiri. Åay non himo yiði mo, o dogi fottugol e makko!

Adalde yo åiððo on yewtu goððun, baaba makko hirbii mo, lunnii. Himo weltii haa feýýiti keerol, o noddi jiyaaåe åen, o wi’i åe :

Baabiraawo : "Yahee tinna! Addanon mo kaftaane åurðo fotude on, watton mo hurundaare e paðe. Fijen, weltoðen! Weltoðen sabu oo åiððo an ðoo ko mayðo, kono jooni, o wuuritii! Hari kadi o majjii, kono jooni o yiitaama!"

Ko wano baabaajo on yiðirnoo non åiððo on, ko wano non Alla yiðiri en. Himo faalaa yo en aru e makko, wuuriden e makko. Ko ðun waði si annabi Iisaa fillitanii en oo taariika.

Hara hiða faalaa andude fii giggol Alla ngol åuri nii e ko honno åadortaa-mo?

Haray, windanee men, men torike ma!


Yewtooåe : Fillitotooɗo, Åiððo, Baabaajo

© Copyright : CEF Allemagne

www.WoL-Children.net

Page last modified on December 01, 2021, at 08:34 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)