STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a PLAY -- 003 (Pig slop or banquet dining)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

3. Pasaw sa baboy o pagkaon sa bangkete


Ang amahan nagtindog nga masulob-on sa bintana, Pipila ka adlaw ang milabay ang iyang kamanghorang anak mibiya kaniya. Siya milakaw lang palayo. Uban kaniya ang iyang gikuha nga panulondong salapi ug mipanaw. Wala gani siya molingi bisan kausa!

Ang amahan nahigugma kaniya. Asa na ang iyang anak? Unsa ang iyang gibuhat?

Sa dayag siya maayo ang kahimtang. Siya adunay daghang salapi, og daghang mga higala. Siya moadto gikan sa usa ka kalingawan o (party) ngadto sa sunod. Ang paglingaw-lingaw, paghudyaka, paghuboghubog, bisan pa ang pagbuhat sa mga butang nga iyang nasayran nga sayop. Siya nagtugot sa iyang kaugalingon nga moadto uban sa panon. Sa wala madugay ang tanan niyang salapi nahanaw. Ug ang iyang mga higala usab.

Ang walay trabaho mao ang usa ka dakong kasamok. Sa kataposan siya nakakitag trabaho uban sa usa ka mag-uuma. Magbahug sa mga baboy – ang labing malisod nga trabaho nga iyang gitrabahoan! Ang iyang tiyan nagdaguok sa kagutom ug siya buot nga mokaon sa bahug sa baboy, apan siya wala gitugoti. Gigutom ug diha sa nagkagiglay nga sapot siya milingkod duol sa baho nga mga baboy ug namalandong.

Ang iyang amahan nahigugma kaniya – iya kahang gihunahuna kana?

Sa kalit lang siya mitindog ug nakahukom sa usa ka butang. Siya miingon:

Anak: “Ako mouli sa balay ug akong sultihan ang akong amahan nga iya akong pasayloon kay ako nakasala kaniya pinaagi sa paglakaw sa akong kaugalingong pamaagi.”

Tinuod, siya gusto na sa pagsugid ngadto sa iyang amahan.

Hunahunaa kini: bisan sa dihang ang anak halayo, layo kaayo gikan sa balay sa iyang amahan, ang iyang amahan nakakita kaniya bisan pa niana. Siya nahigugma sa iyang anak ug midagan aron sa pagtagbo kaniya!

Sa wala pa ang anak makasulti sa usa ka pulong, ang amahan migakos kaniya diha sa iyang mga bukton ug mihalok kaniya. Puno sa kalipay siya nagtawag sa iyang mga ulipon ug misulti kanila:

Amahan: “Dali! Pagdala og usa ka tapok sa mga bisti, usa ka singsing, ug sapatos. Pag-andam ug usa ka pista! Magsaulog kita, alang sa akong anak nga ania na! Siya patay na, apan siya nabuhi! Siya nawala, apan karon nakaplagan ug mibalik nganhi kanako!”

Ingon nga kining amahan nahigugma pag-ayo sa iyang anak, sa samang paagi ang Dios nahigugma kanimo ug kanako. Siya gusto nga kita moduol ngadto kaniya ug mabuhi uban kaniya. Kini ang hinungdan nganong si Hesus misulti niining sugilanon.

Gusto ba kamo nga daghan pang mahibaloan mahitungod sa gugma sa Dios ug unsang paagi aron makaduol ngadto Kaniya? Unya palihog sa pagsulat nganhi kanako!


Mga tawo: Tigsaysay, Anak, Amahan

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 28, 2017, at 05:19 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)