STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Fulfulde":

Home -- Fulfulde -- Perform a PLAY -- 106 (End of the line 6)

Previous Piece -- Next Piece

DRAMAS -- perform them for other children!
Plays for children to perform

106. Fii lannoode ciifol ngol 6


Accitee laawol ngol – ko laawol ngol bolol gootol tun – lannoode poomayankeere nden – Alaa ka otooje ɗen daroo – Accitee laawol ngol – DAREE!

Åaawo panooje tindinooje ɗen, ca’e men ɗen bonayno fes. Åaawo maande, saare men nden wonay ɗatoy majjinaykoy.

Hari jamaa moolanaaɗo no ka wulaa? Hari ɗate e laawi woo alaano. Kono hari potoowal tindinayngal no suuɗii e doosal yiite ngen. Hari Alla no wonani åe yeeso. O ittiiåe e nder njaggu ngun Misira fii nawrugol åe ka leydi fodaadi ndin.

Ko hombo wa’i wa Alla wa ardotooɗo no moýýiri?

Nde doosal yiite ngal darii woo, haray yimåe åen no waawi fowtaade. Nde ngal fokkiti woo kadi, haray jamaa on fow no haani fokkitude. E nder jemma on, ko doosal yiite ngal jalbinta jemma on åuri lampuuji jalbinayɗi ɗin ɗate ɗen.

Ko hombo nanditata e Alla fii ardagol no moýýiri?

Israa’iilyankeejo : "Duulere nden acci memminaade, hiɗen haani darnude enen kadi togooji men ɗin ɗoo."

Debbo Israa’iilayankeejo : "Fewnen ka maayo boɗewo. Hino moýýi."

Paykun : "Hara meɗen newnanaa fubbagol?"

Israa’iilayankeejo : "Min mi sutaaki moýýa. Yiltitee!"

Debbo Israa’iilayankeejo : "Ɗun waawaa wonde. E hino ka åe arata!"

Israa’iilayankeejoe : "Misirayankeeåe åen no jokkitude en. En maayay jooni!"

Debbo Israa’iilayankeejo : "Muusaa, ko fii honɗun addanɗaa men ka wulaa hulåiniiɗo ɗoo?"

Muusaa : "HIta on hulu! Ko hombo nanditata e Alla men on? O waɗanay en hare ɗen?"

Tun nde wootere, duulere moolanaade yaltiti hakkunde Israa’iilayankeeåe åen e Misirayankeeåe åen. Senngo ayåe åen, hari no niååiti, kono hella Israa’iilayankeeåe åen ndaygu no woodi.

Ko hombo nanditata e Alla waawuɗo on faaborde wano non? Huunde sattanaa mo!

Hari annabi Muusaa no jogitii tuggordu Alla ndun, himo jogii ndu ka hoore maayo boɗewo (hito riggere ndiyan ɗan).

Israa’iilayankeejo : "Ko kaawakee! Ndaaru ɗoo! Ka tumbo maayo hari laawol no woodi."

Debbo Israa’iilayankeejo : "Ka nano e ka ñaamo, hari maandiiji ndiyan no woodi. Ko ɗun woni ko Alla waɗani men."

Ko hombo nanditata e Alla waawuɗo huuwugol sugu ɗii kaawakeeji?

Ko non woniri : ka tumbo maayo, hari laawol ngol no yoori. Israa’iilayankeeåe åen fow seppi ka hoore laawol, åe jokkitii, åe hewti ngoya senngo.

Misirayankeejo arano on : "Jokkee åe. Laawol wongol ngol ka hakkunde maayo ko fii enen kadi udditiraa."

Misirayankeejo ɗimmo on : "Eee, kirindiije giri-giriije ðen saggii. En ñaawaama. Alla no tippirde e men."

Ko ɗun woni konguɗi sakkitori ɗi Misirayankeeåe åen yewti ɗin. Cenɗe ɗen ɗiɗi fow, maandiiji ndiyan ɗin waylitii hoore maååe. Ndiyan ɗan hunndi konu konu Misira ngun fow.

Isra’iilayankeeåe : "En hisinaa-ma! Alla men on foolii ayåe men åen nde wootere fii fow!"

E nder welo welo moolanaango, åe beyti beytol fii jarnugol Alla.


Yewtooåe : Fillitotooɗo, Israa’iila, debbo Israa’iilayankeejo, paykun, Muusaa, Misirayankeeåe ɗiɗo

© Copyright : CEF Allemagne

www.WoL-Children.net

Page last modified on December 10, 2021, at 02:42 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)