STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Fulfulde":

Home -- Fulfulde -- Perform a PLAY -- 039 (Stoning and crowning)

Previous Piece -- Next Piece

DRAMAS -- perform them for other children!
Plays for children to perform

39. Fii fiɗegol kaaýe e hendagol meetelol


Jannganaakuuåe åen ka duɗal jowaåal eltaama fota, åe nanii e hoore heññaare foolotiro eltanɗe åandu ndun e nder leydi ndin. Fow no waawi waɗude ko åe waawata kon. Fewndo ka rawnagol foolotiro ngon, en waawataa yi’ude yeesooji jalbuɗi ɗin wonande hendiiåe åen polgal ngal mieux.

Saïkou dogirii wa fooloowo. Miijitee si tawii o fuɗɗorii no moýýiri, o doga no o waawiri fow, o feýýitoo heddiiåe åen, tun adalde o lumbude ciifol sakkitorgol ngol, o jooɗo ka sera, o accita folotiro ngon. Ɗun no metti miijaade fii mun, ko non woniri kaa? On fuɗɗiiɗo moýýa no haani jokkitaade, o jogitoo haa ka sakkitorun.

Ko non kadi wonirani aaden wonɗo e wuurude ngurndan jokkuɗan annabi Iisaa. Tippude e gomɗinal ngal, hino hitti ka ootigi fuɗɗoo ngurndan jogodirɗan ɗan e Almasiihu on, kono no jogorɗen ɗan non e no catorɗen non e nder gomɗinal ngal woni ko åuri e hittude kon. Annabi Iisaa no wallitaade en, hino hitti ka ndarten ko honno o waɗirani oo wi’eteeɗo Astefaana. Hari yimåe buy no faalanoo mo yiltude åaawo annabi Iisaa. Hino windii ka Kitaabul Muggadasi wondema åen yimåe aruno, åe fuɗɗii yeddondiral e makko. Kono kanko Astefaana o pottitii åe. Ɗun addi yo åe åurtu monagol mo. Hiåe saakita penaale hulåiniiɗe hen fow e hoore Astefaana, on aaden jogiiɗo kulol Alla e on wallitooɗo miskinåe åen. Astefaana addaa yeeso ñaawirdu ndun.

Porkirer on : "Astefaana yennii Alla, o yewtii piiji yedduɗi fii sariya on."

Ñaawoowo on : "Hara ɗen tooñe ko goonga?"

Fow no ndaarude Astefaana. Yeeso makko ngon no jalbirde wa malaa’ikaajo. Ɗoo yo o dandu hoore makko, o woni e yewtugol fii annabi Iisaa.

Astefaana : "Åiɗɗo Alla on arii ka aduna gaa. On fempii mo ka leggal altindiraangal ngal. Kono Alla immintinii mo hakkunde mayåe åen."

Hay si ko yeeso ñaawooåe åen, kanko Astefaana himo humii e Iisaa Joomi on no feewiri. Onsay o tiggiti, o wi’i :

Astefaana : "Mi yi’ii kammu ngun no udditii, awa kadi Åii Aaden on no darii ka sengo ñaamo Alla."

Åay åe nanii ɗin konguɗi, åe monanii mo, åe wubbani mo. Åe piyi mo, åe daasi mo haa ka åaawo saare, åe fini mo kaaýe. Astefaana jokkkitii, o humii e annabi Iisaa. Åe wariri mo kaaýe. Ado o mayde, o torii ndee tornde ɗoo.

Astefaana : "Iisaa Joomiraaɗo, miɗo yahude ka maa ka kammu; yaafano åe junuubaaji maååe ɗin."

Hari laawol hewtinayngol ngol ka Alla ko mettugol fii. Kono kanko Astefaana, o catii haa ka lannoode. Ko ɗun si annabi Iisaa okkiri mo meetelol darja ngol. Hoolagol annabi Iisaa, humoo e makko e nder tabitugol no wondi e hitteendi sabu hinaa satteendeeji ɗin e ngaygu ngun e yawitaare nden woni ko sakkitotoo. Ko åuri moýýude kon no yeeso.


Yewtooåe : Fillitotooɗo, porkirer on, ñaawoowo on, Astefaana

© Copyright : CEF Allemagne

www.WoL-Children.net

Page last modified on December 07, 2021, at 03:29 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)