STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a PLAY -- 008 (Earthquake at midnight)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

8. Ang linog sa tungang gabii


Ang barko midunggo sa pantalan. Si Pablo ug ang iyang higala nga si Silas miadto sa yuta ngadto sa lungsod sa Filipos.

Didto sa merkado ug sa mga kadalanan, sila nag-ingon sa balik balik:

Pablo: “Ang Ginoo nahigugma kaninyo. Siya nagpadala sa Iyang Anak nganhi sa kalibotan. Ang motuo diha kang Ginoong Hesus ug kamo mahimong maluwas.”

Si Lydia mituo niini ug malipayon nga namati sa mga sugilanon mahitungod kang Hesus. Ang uban nasuko ug misinggit nga masuk-anon:

Tawo: “Sila ang hinugdan sa kagubot! Kami dili gusto nga makadungog niini. Ipalayo sila gikan dinhi!”

Ang mga bato nanglupad. Sa kalit lang ang tibuok panon sa katawhan nahimong langas batok sa mga mensahero sa Dios. Ang kasuko sa mga tawo migisi sa mga sapot ni Pablo ug Silas ug naglatigo kanila. Ang ilang mga likod nasamad gikan sa latigo nga adunay gamay nga puthaw sa tumoy nga miigo kanila. Sila gibanlod ngadto usa ka mangitngit, og basa nga prisohan diin ang warden sa prisohan magbutang sa ilang mga kamot ug tiil sa mga pusas. Tanan nga mga butang makasakit, ug ang ilang mga likod nagngot-ngot uban sa kasakit.

Diha sa Bibliya atong mabasa nga ang mga piniriso wala magreklamo o mangutana. “Nganong gitugot sa Dios nga kini mahitabo ngadto kanato?” Hinoon, sila mag-awit sa pagdayeg nga mga awit ngadto sa Dios diha sa tungang gabii. Ug unya kini nahitabo: Ang Ginoo mitabang kanila pinaagi sa pagdala sa usa ka kusog nga linog. Ang ilang mga kadena nangatangtang ug ang mga pultahan nanga-abli. Ang warden sa prisohan nakamata tungod sa kasaba. Ang iyang hunahuna nga ang mga piniriso nakaikyas na. Siya nahadlok sa iyang amo, mao nga siya gusto sa pagpakamatay. Siya mikuha sa iyang espada …

Pablo: “Hunong! Ayaw pasakiti ang imong kaugalingon. Nia ra ming tanan.”

Tinuod, walay usa nga nakaikyas. Nagkurog, ang guwardiya sa bilanggoan nga miluhod sa tiinalan ni Pablo.

Warden sa prisohan: “Unsay akong kinahanglan buhaton aron maluwas?”

Pablo: “Wala kay kinahanglan buhaton nga bisan unsa. Si Hesus naghimo sa tanan alang kanimo. Tuhoi kini mahitungod Kaniya ug ikaw maluwas.”

Kini sayon kaayo. Ang warden sa prisohan mituo ug nausab. Siya wala na magsakit sa mga binilanggo, apan siya naghatag kanila sa pagkaon ug gitambalan ang ilang mga samad.

Sa sunod buntag, ang maghuhukom nagpadala sa mga mensahero sa warden sa prisohan ug nagsulti kaniya sa pagpagawas sa duha ka tawo. Ug sila miabot sa ilang kaugalingon ug nangayog pasaylo sa ilang daotang kinaiya ngadto kang Pablo ug kang Silas. Human niini si Pablo ug Silas mibiyahe ngadto sa daghang mga dapit ug misulti sa kadaghanan.

Pablo: “Motuo diha kang Ginoong Hesus, ug ikaw maluwas ug mahimong adunay kinabuhing walay kataposan.”


Mga Tawo: Tigsaysay, Pablo, tawo, guwardiya sa prisohan

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 30, 2017, at 03:24 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)